40 phút bằng bao nhiêu giây

Câu hỏi:1 phần 3 phút bằng bao nhiêu giây?

Lời giải:

Ta có 1 phút = 60 giây.

Như vậy 1/3 phút = 1/3 x 60 = 20 giây.

Đáp số: (20 giây)

Cùng Top lời giải tìm hiểuthêm lý thuyết về thời gian nhé!

Lý thuyết cần nhớ về giây, thế kỉ

Giây và thế kỉ là đại lượng đo thời gian.

1. Giây

+ Giây là đơn vị cơ bản đo thời gian, tức là một phần 60 của một phút.

+ Đổi đơn vị:

1 giờ = 60 phút 1 phút = 60 giây

2. Thế kỉ

+ Đổi đơn vị: 1 thế kỉ = 100 năm

+ Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I)

+ Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II)

.

+ Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI)

1 năm có bao nhiêu ngày, tuần, quý?

1 năm có bao nhiêu ngày?

Hiện nay có 2 loại năm, năm nhuận và không nhuận. Năm không nhuận sẽ có 365 ngày, còn năm nhuận sẽ có nhiều hơn năm không nhuận 1 ngày, là 366 ngày.

Một năm có bao nhiêu tuần?

Tuần là một đơn vị tính thời gian.Hiện nay, người ta quy định 1 tuần có 7 ngày, được gọi là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật.

Nếu là năm không nhuận thì một năm có 365 ngày, theo quy ước 1 tuần là 7 ngày, thì sẽ có 52 tuần và dư 1 ngày. Còn nếu là năm nhuận có 366 ngày, sẽ có 52 tuần và dư 2 ngày.

Một năm có bao nhiêu quý?

Cũng như tuần, quý là một đơn vị tính thời gian, thông thường một quý sẽ gồm 3 tháng. Do đó, năm năm 12 tháng sẽ có 4 quý tương ứng. Hết quý thứ tư sẽ là thời gian kết thúc năm và bắt đầu một năm mới.

Một năm có 4 quý

Quý 1: từ tháng 1 tới cuối tháng 3

Quý 2: từ tháng 4 đến tháng 6

Quý 3: từ tháng 7 đến cuối tháng 9

Quý 4: từ tháng 10 đến hết tháng 12

Một số câu hỏi về giờ, phút, giây, tích tắc

1 giây bằng bao nhiêu tích tắc?

Ngày xưa người ta thường sử dụng đồng hồ quả lắc, mỗi một giây trôi qua thì sẽ có một tiếng tích tắc tích tắc vang lên. Do đặc điểm đó, người ta dùng luôn từ tích tắc để chỉ một khoảng thời gian rất ngắn. Ví dụ như, chỉ trong tích tắc mà

Do vậy, 1 giây = 1 tích tắc.

1 giây bằng bao nhiêu mili giây, micro giây, nano giây

Giây, mili giây, micro giây hay nano giây là những đơn vị tính thời gian nhỏ nhất. Các xác định 1 giây bằng bao nhiêu mili giây, micro giây, nano giây như sau:

1 giây = 1000 mili giây = 1000.000 micro giây = 1000.000.000 nano giây

1 ngày có bao nhiêu giờ, tiếng?

1 ngày có 24 tiếng hoặc 1 ngày có 24 giờ.

1 ngày có bao nhiêu phút?

1 ngày sẽ có 24 giờ và mỗi 1 giờ có 60 phút, do vậy 1 ngày sẽ có 24 x 60 = 1.440 phút.

Do đó, 1 ngày có 1.440 phút.

1 ngày có bao nhiêu giây?

Như bên trên, 1 ngày có 24 giờ và 1440 phút. Mỗi phút có 60 giây nên 1 ngày sẽ có 1440 x 60 = 24 x 60 x 60 = 86.400 giây.

Như vậy, 1 ngày có 86.400 giây.

1 giờ có bao nhiêu phút?

1 giờ = 60 phút.

1 giờ có bao nhiêu giây?

1 giờ bằng 60 phút, vậy 1 giờ bằng bao nhiêu giây? 1 giờ = 60 * 60 = 3600 giây.

Bài tập về thời gian

Ví dụ 1:

2,8 giờ bằng bao nhiêu giây

A. 168 giây

B. 10080 giây

C. 15 giây

D. 120 giây

Đáp án: 2,8 giờ = 10080 giây (Đáp án B)

Ví dụ 2:

2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

A.40 phút

B. 138 phút

C. 20 phút

D. 80 phút

Đáp án: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Ví dụ 3:

84 phút bằng bao nhiêu giờ?

A.1,2 giờ

B. 1,3 giờ

C. 1,4 giờ

D. 2 giờ

Đáp án: 84 phút = 1,4 giờ (Đáp án C)

Ví dụ 4:

210 phút bằng bao nhiêu giờ?

A.1,2 giờ

B. 1,5 giờ

C. 2,1 giờ

D. 2,5 giờ

Đáp án: 210 phút = 1,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 5:

45 giây bằng bao nhiêu phút?

A.0,15 phút

B. 0,30 phút

C. 0,75 phút

D. 1,45 phút

Đáp số: 45 giây = 0,75 phút (Đáp án C)

Ví dụ 6:

1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ

A. 1,3 giờ

B. 1,5 giờ

C. 2,3 giờ

D. 2,5 giờ

Đáp số: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 7:

90 phút bằng bao nhiêu giờ

A.1,3 giờ

B. 1,5 giờ

C. 6 giờ

D. 6,5 giờ

Đáp số 90 phút = 1,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 8:

Đổi 50 giờ ra phút:

t(ph)= 50 x 60 = 3000 phút

4 giờ 30 phút bằng bao nhiêu phút?

t(ph)= 4 x 60 + 30 = 270 phút

4,5 giờ đổi ra phút

t(ph)= 4,5 x 60 = 270 phút

1/4 giờ bằng bao nhiêu phút?

t(ph)= 1/4 x 60 = 15 phút