Giải bài tập 1 27 sách tiếng anh lớp 6 năm 2024

Trong năm học đầu của cấp THCS, nhiều học sinh thường gặp khó khăn trong việc xác định những bài tập tiếng anh lớp 6 nào là trọng điểm để chuẩn bị sẵn sàng cho những kỳ kiểm tra, kỳ thi. Với mong muốn giúp các em vượt qua những trở ngại này, VUS đã tổng hợp toàn bộ những dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm trọng tâm nhất. Hy vọng rằng thông qua việc tham khảo và thực hành các bài tập, các em học sinh sẽ tiến bộ và đạt được điểm số cao trong quá trình làm bài.

Một vài lưu ý dành cho các em trước khi giải bài tập tiếng Anh lớp 6

Dưới đây là một số lưu ý mà học sinh cần nắm trước khi giải các bài tập tiếng Anh lớp 6.

Nắm vững kiến thức ngữ pháp

Nắm vững kiến thức ngữ pháp trước khi giải các bài tập tiếng Anh lớp 6 là một yếu tố quan trọng để đảm bảo các em có đủ khả năng giải quyết các dạng bài tập một cách có hiệu quả. Dưới đây là một số kiến thức trọng tâm và cốt lõi mà học sinh cần phải hiểu rõ trước khi giải bài tập:

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Thì hiện tại hoàn thành
 • Thì quá khứ đơn
 • Thì tương lai đơn
 • Trạng từ chỉ tần suất
 • So sánh hơn và so sánh nhất
 • Đại từ nhân xưng
 • Tính từ sở hữu
 • Giới từ

Hiểu nghĩa của các loại từ vựng tiếng Anh lớp 6

Việc nắm vững từ vựng giúp các em hiểu rõ ngữ nghĩa của các từ, sử dụng chúng một cách chính xác và tự tin hơn khi giải quyết các bài tập. Dưới đây là một số lý do tại sao học từ vựng trước khi giải bài tập là cần thiết:

 • Hiểu đề bài tốt hơn: Nếu các em đã học từ vựng trước, các em sẽ dễ dàng hiểu rõ được yêu cầu của đề bài và đưa ra đáp án một cách nhanh chóng.
 • Nâng cao khả năng đọc hiểu: Khi học sinh đã nắm vững từ vựng, việc đọc các đoạn văn hoặc đề bài trở nên dễ dàng hơn, không cần phải suy nghĩ để tìm nghĩa của từ, rút ngắn được thời gian giải bài tập, đồng thời có thêm thời gian để dò lại bài, dò lại đáp án, tăng độ chính xác khi làm bài.
 • Tạo sự tự tin: Khi các em đã nắm vững từ vựng, các em sẽ tự tin hơn khi đối mặt với các bài tập. Tự tin cũng là một yếu tố khá quan trọng giúp học sinh giải bài tập hiệu quả.
  Giải bài tập 1 27 sách tiếng anh lớp 6 năm 2024
  Tổng hợp bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm có đáp án chi tiết

Trọn bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm, thường gặp trong bài kiểm tra

Bộ tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm bao gồm những dạng bài thường xuất hiện trong bài kiểm tra cho đến những bài thường có mặt trong các kỳ thi. Những bài tập này không chỉ giúp củng cố kiến thức cơ bản mà còn giúp học sinh nắm vững ngữ pháp và cải thiện phương pháp giải bài tập. Đây thực sự là nguồn tài liệu quý báu để học sinh tự tin hơn trong việc chuẩn bị cho các bài thi.

Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Bài tập 1: Bài tập chia động từ tổng hợp về các thì

 1. We ____________ here twice a year. (camp)
 2. Next weekend, we____________ in tents. (sleep)
 3. Dad____________ a campfire at the moment. (build)
 4. We always ____________ on a fire. (cook)
 5. It usually ____________ in the mountains. (rain)
 6. It ____________ now. (not rain)
 7. My sister ____________ dinner last night. (cook)
 8. I ____________ to school this morning. (walk)
 9. Josie ____________ her mum’s bag for her. (carry)
 10. We ____________ our rooms yesterday. (tidy)
 11. They studied hard, but they ____________ the exam. (not pass)
 12. We ____________ on the coach for six hours now. (be)
 13. She ____________ in Australia since 2015. (work)
 14. ____________ their homework yet? (they / finish)
 15. I ____________ my cousins since Christmas. (not see)
 16. My sister ____________ dinner last night. (cook)
 17. We ____________ our rooms yesterday. (tidy)

Đáp án:

1camp2are sleeping3is building4cook5rains6isn’t raining7cooked8walked9carried10tidied11didn’t pass12have been13has worked14Have they finished15haven’t seen16cooked17tidied

Bài tập 2: Viết lại câu mới bằng cách sử dụng các trạng từ chỉ tần suất

Ví dụ: I’m tired on Monday mornings. (often)

→ I’m often tired on Monday mornings.

1. My mum watches the news at ten o’clock. (always)

2. My favourite soap opera is on TV on Mondays. (sometimes)

3. Our teacher goes to the cinema. (often)

4. My friends buy films on DVD. (never)

5. I stay up late watching DVD. (hardly ever)

Đáp án:

1My mum always watches the news at ten o’clock.2My favourite soap opera is sometimes on TV on Mondays.3Our teacher often goes to the cinema.4My friends never buy films on DVD.5I hardly ever stay up late watching TV.

Giải bài tập 1 27 sách tiếng anh lớp 6 năm 2024
Tổng hợp bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm có đáp án chi tiết

Bài tập 3: Hoàn thành câu bằng cách sử dụng dạng so sánh tính từ trong ngoặc

 1. Health and happiness are (important) ____________ than money.
 2. We always go camping when we go on holiday. It’s much (cheap) ____________ than staying in a hotel.
 3. I like the countryside. It’s (healthy) ____________and (peaceful) ____________ living in a city.
 4. I spent (little money)____________ than you.
 5. I know him (well)____________ than anyone else.
 6. The weather is (warm) ____________today than it was yesterday.
 7. My house is (far____________ from here than yours.
 8. My toothache is (painful) ____________ than it was yesterday.
 9. Sorry, I’m late. It took me (long) ____________ to get there than I expected.
 10. Jim is (hard-working)____________ than Tom.

Đáp án:

1more important2cheaper3healthier / more peaceful4less money5better6warmer7farther8more painful9longer10more hard-working

Bài tập 4: Điền các tính từ sở hữu thích hợp vào các câu sau

1. Julie is _____auntie.

 1. I
 1. my

2. This is _____house.

 1. our
 1. we

3. _____ name’s Toby.

 1. He’s
 1. His

4. _____ grandfather is 70.

 1. Their
 1. There

5. This is _____ mobile.

 1. the your
 1. your

6. What’s _____ name?

 1. she’s
 1. her

Đáp án:

123456bababb

Bài tập 5: Chọn đại từ nhân xưng phù hợp

1. I can see Amanda. ______ is waiting for the New York plane.

 1. I B) SheC) HisD) He

2. The clerk is speaking to the women. He is talking to ______ .

 1. themB) theyC) himD) he

3. I haven’t got the keys. Father has got ______ .

 1. himB) herC) itD) them

4. We are late. The teacher will get angry with ______ .

 1. weB) theyC) usD) I

5. There is some milk. I’d like to drink ______ .

 1. theyB) itC) themD) its

6. My brother and I are hungry. ______ are thirsty too.

 1. TheyB) HeC) WeD) Us

7. Father is calling Ali and me. He wants ______ .

 1. weB) usC) themD) him

8. I saw the girls, so I spoke to ______ .

 1. sheB) her C) theyD) them

9. The policeman spoke to my sister and me. He told ______ about the bridge.

 1. usB) he C) I D) we

Đáp án:

123456789BADCBCBDA

Bài tập 6: Bài tập tiếng Anh lớp 6, điền giới từ thích hợp

 1. I don’t go to bed ______ seven.
 2. The sun doesn’t shine ______ night.
 3. My school doesn’t start ______ eleven.
 4. I have a music lesson ______ Fridays.
 5. Does your dad go to work ______ bus?
 6. He always has a maths lesson ______ the morning.
 7. My mum always watches the news ______ ten o’clock.
 8. My favourite soap opera is sometimes on TV ______ Mondays.

Đáp án:

1at 2at 3at 4on 5by 6in 7at 8on

Bài tập 7: Sắp xếp các từ để tạo thành câu so sánh nhất

 1. biggest / in / Russia / is / the / world. / country / the
 2. youngest / am / in / the / I / my / person / family.
 3. best / in / Sam / his / is / the / singer / class.
 4. the / day / the / My / most / exciting / birthday / is / year. / in
 5. is / school. / the / teacher / Mr Harris / in / the / nicest

.

Đáp án:

1Russia is the biggest country in the world.2I am the youngest person in my family.3Sam is the best singer in his class.4My birthday is the most exciting day in the year.5Mr Harris is the nicest teacher in the school.

Giải bài tập 1 27 sách tiếng anh lớp 6 năm 2024
Tổng hợp bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm có đáp án chi tiết

Bài tập 8: Viết câu hỏi với “Will”

 1. he / get / the / job ?
 2. you / learn / to drive / a lorry ?
 3. the mouse / cost / a lot of money ?
 4. the holiday / be / boring ?
 5. we / buy / a house / by the sea ?

Đáp án:

1Will he get the job?2Will you learn to drive a lorry?3Will the mouse cost a lot of money?4Will the holiday be boring?5Will we buy a house by the sea?

Nâng cao kiến thức Anh ngữ cho học sinh cấp 2 cùng khóa học Young Leaders

Lớp 6, lớp 7 là giai đoạn đánh dấu sự khởi đầu trong việc tiếp nhận các kiến thức mới về tiếng Anh THCS. Đây là thời điểm rất quan trọng trong quá trình học tập của học sinh, bởi nếu các em được đầu tư xây dựng kiến thức Anh ngữ hoàn chỉnh thì sẽ tạo một nền tảng vững chắc cho các giai đoạn học tiếp theo. Ngược lại, nếu kiến thức tại các cấp lớp này chưa được củng cố kỹ lưỡng thì việc học tiếng Anh ở các cấp cao hơn sẽ mang lại cho các em rất nhiều khó khăn. Điều này có thể gây ra tình trạng “mất gốc” và có thể làm mất đi niềm đam mê vốn có của học sinh đối với tiếng Anh.

Để đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của con em mình trong tương lai, quý bậc phụ huynh nên đầu tư Anh ngữ cho các em ngay từ bây giờ.

Khóa học Tiếng Anh Thiếu niên Young Leaders (11 – 15 tuổi) là khoá học độc quyền do VUS thiết kế, dành riêng cho học sinh THCS. Khóa học này cung cấp kiến thức tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, xây dựng nên chân dung của những nhà lãnh đạo trẻ thành công trong tương lai.

Chất lượng học viên sau quá trình đào tạo

 • Kiến thức: Học viên hiểu rõ kiến thức Anh ngữ (bao gồm từ vựng và ngữ pháp), phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của chương trình học tại cấp THCS, tự tin đối mặt với các kỳ thi chuyển cấp và chuẩn bị tốt cho quá trình du học.
 • Chứng chỉ: Với hệ thống bài tập được xây dựng chuẩn khung Cambridge sẽ giúp các em tự tin tham gia và chinh phục các chứng chỉ quốc tế như KET, PET, IELTS,… Khóa học còn giúp học viên tự tin giao tiếp, khơi mở thế giới quan, tự tin và bản lĩnh trong quá trình hội nhập và kết nối với thế giới.
 • Kỹ năng: Ngoài các kiến thức về tiếng Anh, các em còn được phát triển bộ kỹ năng mềm cần thiết, làm hành trang cho quá trình học tập sau này. Thông qua việc tham gia các dự án thực tế và đa dạng của VUS, các em được đúc kết và phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác và kỹ năng sử dụng công nghệ. Đây là bộ kỹ năng rất cần thiết cho quá trình phát triển của các em trong tương lai.

Môi trường học tập và cơ sở vật chất hiện đại, hiệu quả

Môi trường học và cơ sở vật chất đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến chất lượng kết quả học tập của học viên. Nhận thức về điều này, khóa học Young Leaders đã không ngừng cải tiến và nâng cấp nhằm xây dựng một môi trường học tập chuẩn quốc tế dành cho các em.

 • Giáo trình: Bộ giáo trình tích hợp từ 2 quyển sách nổi tiếng Oxford Discover Futures và Time Zones, giúp học viên khơi mở thế giới quan, tăng sự hiểu biết về cuộc sống bên ngoài bằng tiếng Anh.
 • Giáo viên: Với sĩ số tinh gọn, mỗi lớp học các em sẽ được tối đa hóa thời gian học tập cùng với các giáo viên bản xứ, được theo dõi và hỗ trợ sát sao trong suốt quá trình. Bên cạnh đó, còn có trợ giảng giúp cho việc giảng dạy và chăm sóc học viên được chu đáo, sâu sát đến từng em.
 • Phương pháp học: Với phương pháp học chủ động giúp khơi dậy sự tò mò, yêu thích khám phá, các em tự rèn luyện tính chủ động trong học tập, học sâu nhớ lâu và ứng dụng hiệu quả.
 • Hệ sinh thái học tập V-HUB: Đây là ứng dụng độc quyền chỉ có tại VUS, xây dựng hệ thống bài tập trước và sau mỗi buổi học, giúp học viên thuận tiện luyện tập ở bất cứ đâu. Ngoài ra, V-HUB còn là cổng kết nối giữa nhà trường với phụ huynh giúp phụ huynh theo dõi được tiến độ và kết quả học tập của con em.

Young Leaders – Không chỉ là một khóa học

Không chỉ dừng lại ở đó, Young Leaders còn cung cấp thêm nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, giúp các em phát triển kỹ năng Anh ngữ, đồng thời tăng khả năng tư duy, cải thiện kỹ năng làm bài và tự tin đối mặt với các bài thi, bài kiểm tra.

 • Lớp ôn thi học kỳ: Giáo viên tập trung cải thiện từng kỹ năng cho học viên theo hướng cá nhân hóa, giúp các em ngày càng phát triển kỹ năng Anh ngữ của mình, tự tin tham gia các kỳ thi học kỳ và đạt điểm cao.
 • Lớp hỗ trợ ôn tập kiến thức: Tạo cơ hội cho các em ôn luyện kiến thức Anh ngữ ở trường chính quy, giúp học sâu, nhớ lâu, xây dựng nền tảng tri thức vững chắc và sẵn sàng cho các bậc học cao hơn.
 • Sân chơi hấp dẫn dành cho học viên (V-challenge): Được mô phỏng theo cuộc thi Rung chuông vàng với 3 vòng thi gay cấn, các thí sinh sẽ được kiểm tra toàn diện kỹ năng và kiến thức với câu hỏi tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực, giúp học viên đánh giá năng lực và phát triển tối đa.
  Giải bài tập 1 27 sách tiếng anh lớp 6 năm 2024
  Tổng hợp bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm có đáp án chi tiết

VUS – Chắp cánh thành công cho thế hệ trẻ tại Việt Nam

VUS tự hào là là một trong những hệ thống giáo dục Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam, được chứng nhận về chất lượng đào tạo và dịch vụ chuẩn quốc tế bởi tổ chức NEAS. Tại VUS, chúng tôi không chỉ cung cấp kiến thức tiếng Anh vượt trội mà còn đặt tâm huyết vào việc trau dồi và phát triển các kỹ năng mềm quan trọng.

VUS luôn tạo điều kiện để học viên có cơ hội phát triển không chỉ về khả năng sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo, mà còn tự tin hơn trong quá trình ứng dụng kiến thức hiệu quả vào đời sống, học tập.

 • Tính đến nay, Anh Văn Hội Việt Mỹ – VUS đã xây dựng hệ thống gồm hơn 70 cơ sở tại các thành phố trọng điểm trên khắp cả nước. VUS vẫn đang không ngừng phát triển và cải tiến với một niềm khát khao là mang đến môi trường học tập Anh ngữ chất lượng chuẩn quốc tế cho các bạn trẻ trên toàn quốc.
 • Với hơn 2700+ giáo viên và trợ giảng giàu kinh nghiệm được tuyển chọn kỹ càng thông qua quy trình gắt gao và không ngừng phát triển trình độ để tiếp bước tạo thêm nhiều những thế hệ học viên ưu tú, VUS rất tự hào khi mang đến cho học viên những người thầy, những người lái đò xuất sắc trên con đường học tập.
 • VUS cam kết rằng 100% các giáo viên tại các cơ sở đều đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Bên cạnh đó, 100% quản lý chất lượng giảng dạy cũng đảm bảo có bằng thạc sỹ hoặc tiến sĩ trong đào tạo ngôn ngữ Anh.
 • Với tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu, VUS tự hào khi bứt phá kỷ lục tại Việt Nam, là một trong những hệ thống giảng dạy Anh ngữ có số lượng học viên đạt các chứng chỉ (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) nhiều nhất lên đến 180.918 em và nhận được sự tin tưởng của hơn 2.700.000 gia đình trên cả nước.
 • Đối tác chiến lược hạng Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh.
 • Đối tác chiến lược hạng mức Vàng, hạng mức cao nhất của Cambridge University Press & Assessment.

Với tâm huyết mang đến cho các em môi trường học tập ngôn ngữ đạt chuẩn quốc tế, VUS luôn không ngừng nỗ lực và phát triển để nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, giúp trang bị cho các học viên những hành trang vững chắc và thiết yếu, từ đó mở ra những cánh cửa hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Giải bài tập 1 27 sách tiếng anh lớp 6 năm 2024
Tổng hợp bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm có đáp án chi tiết

Vậy là, các em đã tiếp cận toàn bộ các dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 phổ biến nhất được VUS tổng hợp và chọn lọc kỹ càng. VUS tin rằng những với những tài liệu này sẽ góp phần giúp các em đạt được những kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra, bài thi. Theo dõi VUS để cập nhật nhiều kiến thức Anh ngữ bổ ích mỗi ngày bạn nhé!