Giải bài tập giáo dục quốc phòng 10 bài 2 năm 2024

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm bao nhiêu chương, điều

A.6 chương, 47 điều

C.8 chương, 47 điều

B.7 chương, 47 điều

D.9 chương, 47 điều

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Câu 2.2 trang 10 SBT GDQP 10: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh được Quốc hội thông qua vào ngày nào và có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

 1. Thông qua ngày 01-01-2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2014

B.Thông qua ngày 19-6-2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2014

C.Thông qua ngày 19-6-2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2014

 1. Thông qua ngày 19-6-2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 19-7-2014

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Câu 2.3 trang 10 SBT GDQP 10: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khoá trong các cơ sở giáo dục nào?

 1. Trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; trường cao đẳng nghề; cơ sở giáo dục đại học; trường của cơ quan chính trị - xã hội
 1. Chỉ ở trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông
 1. Chỉ trong cơ sở giáo dục đại học và trường của cơ quan chính trị - xã hội
 1. Chỉ ở trường trung học phổ thông và trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Câu 2.4 trang 10 SBT GDQP 10: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua vào ngày nào và có hiệu lực thi hành từ ngày nào? Sửa đổi, bổ sung năm nào?

 1. Thông qua ngày 01-12-1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-4-2000; sửa đổi, bổ sung năm 2008 và nǎm 2014
 1. Thông qua ngày 11-12-1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-4-2000; sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014

C.Thông qua ngày 21-12-1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-4-2000; sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014

 1. Thông qua ngày 31-12-1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-4-2000; sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Câu 2.5 trang 11 SBT GDQP 10: Cho thông tin sau: “Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi chung là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm(.....)”.

Có một số ý kiến sau về từ ngữ cần điền vào chỗ (....) trong câu trên:

- Ban Huy: cấp Uý, cấp Tá, cấp Tướng

- Bạn Dũng: cấp Tá, cấp Tướng

- Bạn Hoa: cấp Tướng

Em hãy nhận xét các ý kiến trên.

Trả lời:

- Nhận xét:

+ Ý kiến của hai bạn Dũng, Hoa đúng một phần.

+ Ý kiến của bạn Huy đúng và đầy đủ nhất.

Câu 2.6 trang 11 SBT GDQP 10: Cho thông tin sau: “Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, đảm nhiệm các chức vụ (....), bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Có một số ý kiến sau về từ ngữ cần điền vào chỗ (....) trong câu trên:

- Bạn An: lãnh đạo, chỉ huy, quản lí

- Bạn Bình: lãnh đạo, chỉ huy hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác

- Bạn Hồng: lãnh đạo, chỉ huy, quản lí hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác

- Bạn Dũng: cấp Uý, cấp Tá, cấp Tướng

Em hãy nhận xét các ý kiến trên.

Trả lời:

- Nhận xét:

+ Ý kiến của hai bạn An, Bình đúng một phần.

+ Ý kiến của bạn Dũng không đúng

+ Ý kiến của bạn Hồng đúng và đầy đủ nhất.

Câu 2.7 trang 11 SBT GDQP 10: Cho thông tin sau: “Qui định về nghĩa vụ của sĩ quan có một nội dung là sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ (....), bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân”.

Có một số ý kiến sau về từ ngữ cần điền vào chỗ (....) trong câu trên:

- Bạn Huệ: chủ quyền của Tổ quốc

- Bạn Trung: toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

- Bạn Lan: độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Em hãy nhận xét các ý kiến trên.

Trả lời:

- Nhận xét:

+ Ý kiến của hai bạn Huệ, Trung đúng một phần.

+ Ý kiến của bạn Lan đúng và đầy đủ nhất.

Câu 2.8 trang 12 SBT GDQP 10: Luật Công an nhân dân gồm bao nhiêu chương, điều?

A.7 chương, 46 điều

 1. 8 chương, 46 điều
 1. 7 chương, 48 điều
 1. 9 chương, 48 điều

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Câu 2.9 trang 12 SBT GDQP 10: Luật Công an nhân dân được Quốc hội thông qua vào ngày nào có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

 1. Thông qua ngày 20-11-2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày

B.Thông qua ngày 20-12-2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày

 1. Thông qua ngày 20-11-2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày
 1. Thông qua ngày 20-12-2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2020

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Câu 2.10 trang 12 SBT GDQP 10: Cho thông tin sau: “Công an nhân dân (....) bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”.

Lựa chọn các từ ngữ sau và điền vào chỗ (....) trong câu trên để hoàn thiện nội dung quy định về vị trí Công an nhân dân tại Luật Công an nhân dân:

 1. là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ
 1. làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ
 1. là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt
 1. là lực lượng vũ trang nhân dân

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Câu 2.11 trang 12 SBT GDQP 10: Cho thông tin sau: “Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp (....) có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân”.

Có một số ý kiến sau về từ ngữ cần điền vào chỗ(..) trong câu trên:

- Bạn Bình: ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Bạn An: ở các cơ sở giáo dục đại học

- Bạn Bách: ở cơ sở giáo dục phổ thông

- Bạn Huy: ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Em hãy nhận xét các ý kiến trên.

Trả lời:

- Nhận xét:

+ Ý kiến của hai bạn An, Bình đúng một phần.

+ Ý kiến của bạn Bách không đúng

+ Ý kiến của bạn Huy đúng và đầy đủ nhất.

Câu 2.12 trang 13 SBT GDQP 10: Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là

 1. 12 tháng.
 1. 18 tháng.
 1. 24 tháng.
 1. 36 tháng.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Câu 2.13 trang 13 SBT GDQP 10: Trong trường hợp để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá

Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10 là gì?

Giáo dục quốc phòng và an ninh là giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.nullMột số nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninhpbgdpl.haiphong.gov.vn › Tu-sach-phap-luat › Mot-so-noi-dung-co-ban-c...null

Học an ninh quốc phòng là gì?

Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh là ngành học chuyên đào tạo các kỹ năng sư phạm trong lĩnh vực giảng dạy giáo dục môn Quốc phòng – An ninh, cùng các kỹ năng quân sự, cách sử dụng vũ khí bộ binh và các thiết bị quân sự khác cho đối tượng học sinh, sinh viên tại các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp.nullChuyên ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại Học Sư Phạm Hà Nộihuongnghiep.hocmai.vn › chuyen-nganh › dai-hoc-su-pham-ha-noinull

Môn giáo dục quốc phòng là gì?

Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.nullMôn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong chương trình đào tạo ...thuvienphapluat.vn › phap-luat › mon-hoc-giao-duc-quoc-phong-va-an-ni...null

Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 gồm có mấy chương và bao nhiêu điều?

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh gồm 8 chương, 47 điều.nullĐề cương giới thiệu luật giáo dục quốc phòng và an ninh - Bộ Tài chínhmof.gov.vn › webcenter › portal › ttncdtbh › pages_r › chi-tiet-tinnull