Giải bài tập toán lớp 9 sách giáo khoa năm 2024

Lời giải bài tập Toán lớp 9 sách mới chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 9 Tập 1 & Tập 2 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 9.

Giải sgk Toán 9 – Kết nối tri thức

Giải Toán 9 Tập 1

Chương 1: Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1: Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Luyện tập chung trang 19

Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bài tập cuối chương 1 trang 24

Chương 2: Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 4: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 5: Bất đẳng thức và tính chất

Luyện tập chung trang 36

Bài 6: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài tập cuối chương 2 trang 42

Chương 3: Căn bậc hai và căn bậc ba

Bài 7: Căn bậc hai và căn thức bậc hai

Bài 8: Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia

Luyện tập chung trang 52

Bài 9: Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 10: Căn bậc ba và căn thức bậc ba

Luyện tập chung trang 63

Bài tập cuối chương 3 trang 65

Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 11: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 12: Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng

Luyện tập chung trang 80

Bài tập cuối chương 4 trang 81

Chương 5: Đường tròn

Bài 13: Mở đầu về đường tròn

Bài 14: Cung và dây của một đường tròn

Bài 15: Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên

Luyện tập chung trang 96

Bài 16: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 17: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Luyện tập chung trang 108

Bài tập cuối chương 5 trang 112

Hoạt động thực hành trải nghiệm

Pha chế dung dịch theo nồng độ yêu cầu

Tính chiều cao và xác định khoảng cách

................................

................................

................................

Giải sgk Toán 9 – Cánh diều

Giải Toán 9 Tập 1

Chương 1: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất

Bài 1: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài tập cuối chương 1 trang 26

Chương 2: Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Bất đẳng thức

Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài tập cuối chương 2 trang 42

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Chủ đề 1: Làm quen với bảo hiểm

Chương 3: Căn thức

Bài 1: Căn bậc hai và căn bậc ba của số thức

Bài 2: Một số phép tính về căn bậc hai của số thực

Bài 3: Căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của biểu thức đại số

Bài 4: Một số phép biến đổi căn thức bậc hai của biểu thức đại số

Bài tập cuối chương 3 trang 72

Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 2: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 3: Ứng dụng của tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài tập cuối chương 4 trang 92

Chương 5: Đường tròn

Bài 1: Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 2: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 3: Tiếp tuyến của đường tròn

Bài 4: Góc ở tâm. Góc nội tiếp

Bài 5: Độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn, diện tích hình vành khuyên

Bài tập cuối chương 5 trang 124

................................

................................

................................

Giải sgk Toán 9 – Chân trời sáng tạo

Giải Toán 9 Tập 1

Phần Số và Đại số

Chương 1: Phương trình và hệ phương trình

Bài 1: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài tập cuối chương 1 trang 22

Chương 2: Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Bất đẳng thức

Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài tập cuối chương 2 trang 34

Chương 3: Căn thức

Bài 1: Căn bậc hai

Bài 2: Căn bậc ba

Bài 3: Tính chất của phép khai phương

Bài 4: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài tập cuối chương 3 trang 57

Phần Hình học và Đo lường

Hình học phẳng

Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 2: Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông

Bài tập cuối chương 4 trang 72

Chương 5: Đường tròn

Bài 1: Đường tròn

Bài 2: Tiếp tuyến của đường tròn

Bài 3: Góc ở tâm, góc nội tiếp

Bài 4: Hình quạt tròn và hình vành khuyên

Bài tập cuối chương 5 trang 103

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Hoạt động 1: Làm giác kế đo góc nâng đơn giản

Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra

......................................

......................................

......................................