Chủ đề: rootie tootie

Có 1 bài viết

rootie tootie là gì - Nghĩa của từ rootie tootie
rootie tootie là gì - Nghĩa của từ rootie tootie

rootie tootie có nghĩa làTiếng Anh thuật ngữ cho một khẩu súng.Thí dụBạn có Alf một lúc để xóa sạch Chelsea đó khỏi Ham Slappy của bạn hoặc tôi sẽ sử ...