Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 00:00 03/02/2023

Token BDPToken có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 1,572 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,142,683.85 USD (1,880.46 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 00:00 03/02/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 1,927 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,475,364.70 USD (1,485.98 ETH)

eth0x922e2708462c7a3d014d8344f7c4d92b27ecf332 1 0 00:00 03/02/2023

Token Neuroni.AI có mã ký hiệu là NEURONI hoạt động trên nền tảng eth. Neuroni.AI/NEURONI thực hiện 400 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,112,346.67 USD (673.47 ETH)

eth0x52f4d5ee6c91e01be67ca1f64b11ed0ee370817d 1 0 00:00 03/02/2023

Token CIA có mã ký hiệu là CIA hoạt động trên nền tảng eth. CIA/CIA thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,920.46 USD (71.25 ETH)

avalanche0x18706c65b12595edb43643214eacdb4f618dd166 1 0 00:00 03/02/2023

Token BAYMAX có mã ký hiệu là BAY hoạt động trên nền tảng avalanche. BAYMAX/BAY thực hiện 339 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 263,742.77 USD (12,022.35 ETH)

eth0xad0891abb1687fb994a2c1c9699520422573996f 1 0 00:00 03/02/2023

Token Ether Tech có mã ký hiệu là ETHER hoạt động trên nền tảng eth. ETHER/ETHER thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,770.64 USD (54.41 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 00:00 03/02/2023

Token Falcon 9 có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 274 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 496,583.83 USD (298.19 ETH)

fantom0x01e77288b38b416f972428d562454fb329350bac 1 0 00:00 03/02/2023

Token Mummy Finance có mã ký hiệu là MMY hoạt động trên nền tảng fantom. MUMMY/MMY thực hiện 4,061 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,078,002.14 USD (5,308,804.20 ETH)

eth0x87de305311d5788e8da38d19bb427645b09cb4e5 1 0 00:00 03/02/2023

Token Verox có mã ký hiệu là VRX hoạt động trên nền tảng eth. Verox/VRX thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 185,492.12 USD (111.09 ETH)

bsc0xd9de2b1973e57dc9dba90c35d6cd940ae4a3cbe1 1 0 00:00 03/02/2023

Token Milo Inu có mã ký hiệu là MILO hoạt động trên nền tảng bsc. Milo Inu/MILO thực hiện 2,543 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,793,869.35 USD (5,491.20 ETH)

arbitrum0xc47d9753f3b32aa9548a7c3f30b6aec3b2d2798c 1 0 00:00 03/02/2023

Token Tender fi có mã ký hiệu là TND hoạt động trên nền tảng arbitrum. TND/TND thực hiện 959 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,180,761.77 USD (710.91 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 00:00 03/02/2023

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 2,790 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 24,062,344.19 USD (14,562.83 ETH)

optimism0xcdb4bb51801a1f399d4402c61bc098a72c382e65 1 0 00:00 03/02/2023

Token OPX Finance có mã ký hiệu là OPX hoạt động trên nền tảng optimism. OPX/OPX thực hiện 152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,967.30 USD (57.01 ETH)

polygon0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 1 0 00:00 03/02/2023

Token Bloktopia có mã ký hiệu là BLOK hoạt động trên nền tảng polygon. BLOK/BLOK thực hiện 1,447 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 504,004.77 USD (411,382.49 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 00:00 03/02/2023

Token Ojamu Token có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 298,788.86 USD (180.92 ETH)

eth0x15316d2438a8d7d534e4233b8e0edacd64c9fcde 1 0 00:00 03/02/2023

Token Shibarium DAO có mã ký hiệu là SHIBDAO hoạt động trên nền tảng eth. Shibarium DAO/SHIBDAO thực hiện 513 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,011.19 USD (92.67 ETH)

avalanche0xeb8343d5284caec921f035207ca94db6baaacbcd 1 0 00:00 03/02/2023

Token Echidna Token có mã ký hiệu là ECD hoạt động trên nền tảng avalanche. Echidna Token/ECD thực hiện 161 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,057.71 USD (5,473.20 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 00:00 03/02/2023

Token Hamachi có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 319 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 266,147.75 USD (160.28 ETH)

fantom0xb66b5d38e183de42f21e92abcaf3c712dd5d6286 1 0 00:00 03/02/2023

Token PILLS Token có mã ký hiệu là PILLS hoạt động trên nền tảng fantom. PILLS Token/PILLS thực hiện 801 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 202,630.93 USD (349,148.35 ETH)

eth0x888cea2bbdd5d47a4032cf63668d7525c74af57a 1 0 00:00 03/02/2023

Token Poof Token có mã ký hiệu là POOF hoạt động trên nền tảng eth. Poof Token/POOF thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,849.19 USD (37.70 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 00:00 03/02/2023

Token Image Generation AI có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 3,252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,404,389.95 USD (3,860.49 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 00:00 03/02/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 447 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,461,813.64 USD (875.98 ETH)

fantom0x85dec8c4b2680793661bca91a8f129607571863d 1 0 00:00 03/02/2023

Token PaintSwap Token có mã ký hiệu là BRUSH hoạt động trên nền tảng fantom. PaintSwap Token/BRUSH thực hiện 753 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 465,920.58 USD (801,837.11 ETH)

eth0xddd6a0ecc3c6f6c102e5ea3d8af7b801d1a77ac8 1 0 00:00 03/02/2023

Token UniX có mã ký hiệu là UNIX hoạt động trên nền tảng eth. UniX Gaming/UNIX thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,229.74 USD (47.36 ETH)

eth0x86ed939b500e121c0c5f493f399084db596dad20 1 0 00:00 03/02/2023

Token SpaceChainV2 có mã ký hiệu là SPC hoạt động trên nền tảng eth. SpaceChainV2/SPC thực hiện 144 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,484.56 USD (61.49 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 00:00 03/02/2023

Token WigoSwap Token có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 1,467 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 306,520.20 USD (515,372.40 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 00:00 03/02/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,970.41 USD (67.94 ETH)

eth0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 1 0 00:00 03/02/2023

Token Bluzelle Token có mã ký hiệu là BLZ hoạt động trên nền tảng eth. Bluzelle Token/BLZ thực hiện 372 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 575,521.64 USD (344.57 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 00:00 03/02/2023

Token Bend Token có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 217 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 638,682.34 USD (384.43 ETH)

eth0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 1 0 00:00 03/02/2023

Token Oraichain Token có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng eth. Oraichain Token/ORAI thực hiện 161 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,917.48 USD (117.51 ETH)

bsc0xcb5327ed4649548e0d73e70b633cdfd99af6da87 1 0 00:00 03/02/2023

Token PRIMAL Token có mã ký hiệu là PRIMAL hoạt động trên nền tảng bsc. PRIMAL Token/PRIMAL thực hiện 2,040 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 846,927.80 USD (2,624.87 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 00:00 03/02/2023

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 872 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,959,614.70 USD (1,183.11 ETH)

eth0xa71d0588eaf47f12b13cf8ec750430d21df04974 1 0 00:00 03/02/2023

Token Shiba Predator có mã ký hiệu là QOM hoạt động trên nền tảng eth. Shiba Predator/QOM thực hiện 340 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 973,392.18 USD (582.48 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 00:00 03/02/2023

Token Magic có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 6,605 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,489,234.61 USD (5,741.29 ETH)

eth0x73a83269b9bbafc427e76be0a2c1a1db2a26f4c2 1 0 00:00 03/02/2023

Token Stone có mã ký hiệu là 0NE hoạt động trên nền tảng eth. Stone/0NE thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,592.21 USD (56.18 ETH)

polygon0x8f006d1e1d9dc6c98996f50a4c810f17a47fbf19 1 0 00:00 03/02/2023

Token Pleasure Coin có mã ký hiệu là NSFW hoạt động trên nền tảng polygon. Pleasure Coin/NSFW thực hiện 455 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,475.75 USD (44,269.03 ETH)

bsc0xa325ad6d9c92b55a3fc5ad7e412b1518f96441c0 1 0 00:00 03/02/2023

Token Oraichain Token có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng bsc. Oraichain Token/ORAI thực hiện 725 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 466,039.32 USD (1,440.51 ETH)

fantom0x5cc61a78f164885776aa610fb0fe1257df78e59b 1 0 00:00 03/02/2023

Token SpiritSwap có mã ký hiệu là SPIRIT hoạt động trên nền tảng fantom. SpiritSwap Token/SPIRIT thực hiện 1,134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,213.83 USD (151,292.01 ETH)

optimism0x4200000000000000000000000000000000000042 1 0 00:00 03/02/2023

Token Optimism có mã ký hiệu là OP hoạt động trên nền tảng optimism. Optimism/OP thực hiện 16,401 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,653,330.85 USD (2,813.07 ETH)

polygon0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f 1 0 00:00 03/02/2023

Token VOXEL Token có mã ký hiệu là VOXEL hoạt động trên nền tảng polygon. VOXEL Token/VOXEL thực hiện 5,621 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,880,882.69 USD (3,194,849.55 ETH)