Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0xd1e6354fb05bf72a8909266203dab80947dceccf 1 0 12:00 26/09/2022

Token Cryption Network có mã ký hiệu là CNT hoạt động trên nền tảng polygon. Cryption Network Token/CNT thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,055.58 USD (55,050.37 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 12:00 26/09/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 353,548.63 USD (589,968.15 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 12:00 26/09/2022

Token Conic Finance Token có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 329,878.45 USD (252.04 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 12:00 26/09/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 1,315 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 466,100.21 USD (618,430.30 ETH)

eth0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b 1 0 12:00 26/09/2022

Token Euler có mã ký hiệu là EUL hoạt động trên nền tảng eth. Euler/EUL thực hiện 243 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 496,603.91 USD (380.54 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 12:00 26/09/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 662 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 754,501.67 USD (573.45 ETH)

bsc0xc6759a4fc56b3ce9734035a56b36e8637c45b77e 1 0 12:00 26/09/2022

Token Grimace Coin có mã ký hiệu là Grimace hoạt động trên nền tảng bsc. GrimaceCoin/Grimace thực hiện 771 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,630.04 USD (737.48 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 12:00 26/09/2022

Token Umami Finance có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,181 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,406.73 USD (150.47 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 12:00 26/09/2022

Token AmpliFi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,421.65 USD (186.66 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 12:00 26/09/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 758 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,670.15 USD (688.67 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 12:00 26/09/2022

Token Wasder Token có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,270.27 USD (107.37 ETH)

bsc0x6598463d6cbe4b51e9977437bf1200df4c45286c 1 0 12:00 26/09/2022

Token Socaverse có mã ký hiệu là SOCA hoạt động trên nền tảng bsc. Socaverse/SOCA thực hiện 314 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,008.81 USD (478.49 ETH)

polygon0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe 1 0 12:00 26/09/2022

Token PlanetIX có mã ký hiệu là IXT hoạt động trên nền tảng polygon. PlanetIX/IXT thực hiện 1,608 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 228,800.35 USD (303,946.25 ETH)

eth0xd794dd1cada4cf79c9eebaab8327a1b0507ef7d4 1 0 12:00 26/09/2022

Token Hyve có mã ký hiệu là HYVE hoạt động trên nền tảng eth. HYVE/HYVE thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,078.58 USD (7.00 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 1 0 12:00 26/09/2022

Token Doge Killer có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH thực hiện 322 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 537,809.99 USD (412.41 ETH)

eth0x0391d2021f89dc339f60fff84546ea23e337750f 1 0 12:00 26/09/2022

Token BarnBridge có mã ký hiệu là BOND hoạt động trên nền tảng eth. BarnBridge Governance Token/BOND thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 668,474.89 USD (509.56 ETH)

eth0x6dea81c8171d0ba574754ef6f8b412f2ed88c54d 1 0 12:00 26/09/2022

Token LQTY có mã ký hiệu là LQTY hoạt động trên nền tảng eth. LQTY/LQTY thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,340.08 USD (86.42 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 12:00 26/09/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 490 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,033,003.54 USD (1,561.79 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 12:00 26/09/2022

Token X2Y2Token có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,316.64 USD (191.64 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 12:00 26/09/2022

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 425 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,870.73 USD (373.53 ETH)

eth0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 1 0 12:00 26/09/2022

Token CultDAO có mã ký hiệu là CULT hoạt động trên nền tảng eth. Cult DAO/CULT thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,898.72 USD (153.38 ETH)

eth0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 1 0 12:00 26/09/2022

Token Lido DAO Token có mã ký hiệu là LDO hoạt động trên nền tảng eth. Lido DAO Token/LDO thực hiện 559 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,039,939.05 USD (1,567.02 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 12:00 26/09/2022

Token Bone ShibaSwap có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 1,241 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,789,281.38 USD (2,126.57 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 12:00 26/09/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 842 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,912.83 USD (54.25 ETH)

eth0x6bb61215298f296c55b19ad842d3df69021da2ef 1 0 12:00 26/09/2022

Token Drops Ownership Power có mã ký hiệu là DOP hoạt động trên nền tảng eth. Drops Ownership Power/DOP thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,191.28 USD (118.59 ETH)

eth0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 1 0 12:00 26/09/2022

Token Radicle có mã ký hiệu là RAD hoạt động trên nền tảng eth. Radicle/RAD thực hiện 343 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 907,194.08 USD (692.48 ETH)

bsc0x829555f1197171d35ec51c095e27b47a246ac6a6 1 0 12:00 26/09/2022

Token Realital Metaverse có mã ký hiệu là RETA hoạt động trên nền tảng bsc. Realital Metaverse/RETA thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,517.21 USD (168.45 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 12:00 26/09/2022

Token Qitmeer Network có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 1,967 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,615,773.48 USD (5,852.16 ETH)

eth0x20e7125677311fca903a8897042b9983f22ea295 1 0 12:00 26/09/2022

Token FreewayToken có mã ký hiệu là FWT hoạt động trên nền tảng eth. FreewayToken/FWT thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 22,034.96 USD (16.93 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 12:00 26/09/2022

Token Dogechain Token có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 414 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 649,618.71 USD (494.63 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 12:00 26/09/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,399.46 USD (78.04 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 12:00 26/09/2022

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 965 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 228,927.18 USD (174.95 ETH)

eth0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 1 0 12:00 26/09/2022

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng eth. Pendle/PENDLE thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,098.48 USD (54.01 ETH)

bsc0xba509bdb71a29301860800e13867b59b461747af 1 0 12:00 26/09/2022

Token Monspac có mã ký hiệu là MSPC hoạt động trên nền tảng bsc. MonSpaC/MSPC thực hiện 231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 141,803.12 USD (514.60 ETH)

avalanche0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79 1 0 12:00 26/09/2022

Token Thor có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng avalanche. THOR v2/THOR thực hiện 847 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,140.46 USD (7,378.35 ETH)

eth0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 1 0 12:00 26/09/2022

Token Everipedia có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng eth. Everipedia IQ/IQ thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,718.58 USD (57.02 ETH)

bsc0xd40bedb44c081d2935eeba6ef5a3c8a31a1bbe13 1 0 12:00 26/09/2022

Token MetaHero có mã ký hiệu là HERO hoạt động trên nền tảng bsc. Metahero/HERO thực hiện 411 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 248,195.03 USD (902.59 ETH)

eth0xaf5191b0de278c7286d6c7cc6ab6bb8a73ba2cd6 1 0 12:00 26/09/2022

Token Stargate Finance có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng eth. StargateToken/STG thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,257,990.54 USD (2,494.52 ETH)

eth0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af 1 0 12:00 26/09/2022

Token Chiliz có mã ký hiệu là CHZ hoạt động trên nền tảng eth. chiliZ/CHZ thực hiện 257 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 443,752.80 USD (339.20 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 12:00 26/09/2022

Token Fistbump có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 4,170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 898,137.39 USD (3,264.37 ETH)