Top 5 điều 23 công ty quản lý quỹ liên kết đơn vị 2022

Top 1: Thông tư 135/2012/TT-BTC triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 182 lượt đánh giá
Tóm tắt: BỘ TÀI CHÍNH-------------Số: 135/2012/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------------ Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;Căn cứ Nghị định số 123/
Khớp với kết quả tìm kiếm: Quỹ liên kết đơn vị là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của bên mua ... Điều 23. Công ty quản lý quỹ. 1. Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm ... ...

Top 2: Hạn mức đầu tư của quỹ liên kết đơn vị - Ngân hàng Pháp luật

Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn - Nhận 190 lượt đánh giá
Tóm tắt: Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 135/2012/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1. Danh mục đầu tư của quỹ liên kết đơn vị phải phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư quy định tại quy tắc, điều khoản và cơ sở kỹ thuật của sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn. 2. Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ liên kết đơn vị phải bảo đảm tuân thủ các điều kiện sau đây: a) Mỗi quỹ liên kết đơn vị không được
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 4, 2022 — Trường hợp sai lệch là do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty quản lý quỹ không tuân thủ các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều này hoặc mục ... ...

Top 3: Thông tư 135/2012/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 221 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 8, 2012 — Hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát các quỹ liên kết đơn vị một cách thận trọng và hiệu quả. ...

Top 4: Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của công ty quản lý quỹ ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 237 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 11, 2020 — Điều lệ công ty quản lý quỹ được xây dựng phù hợp với mô hình tổ chức ... giám sát ở từng đơn vị, từng bộ phận, từng hoạt động nghiệp vụ ... ...

Top 5: Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

Tác giả: mof.gov.vn - Nhận 85 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 7, 2022 — TỰ CHỦ VỀ GIAO DỊCH TÀI CHÍNH VÀ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT Điều 23. ... nhà nước (nếu có) đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lý. 4. ...