Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 100, 101

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

  • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4
  • Sách giáo khoa toán lớp 4
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

Sách giải toán 4 Luyện tập trang 100 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 4 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

530dm2 = ⋯cm2

846000cm2 = ⋯dm2

10km2 = ⋯m2

13dm2 29cm2 = ⋯cm2

300dm2 = ⋯m2

9000000m2 = …km2.

Lời giải:

530dm2 = 53000cm2

846000cm2 = 846dm2

10km2 = 10000000m2

13dm2 29cm2 = 1329cm2

300dm2 = 3m2

9000000m2 = 9km2.

Bài 2 (trang 101 SGK Toán 4): Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết :

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km;

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km.

Lời giải:

a) Diện tích khu đất là :

5 x 4 = 20 (km2)

Đáp số: 20km2.

b) Đổi 8000m = 8km.

Diện tích khu đất là:

8 x 2 = 16 km2

Đáp số: 16km2.

Bài 3 (trang 101 SGK Toán 4): Cho biết diện tích của ba thành phố là:

Hà Nội : 3325km2

Đà Nẵng : 1255km2

TP. Hồ Chí Minh : 2095km2

a) So sánh diện tích của Hà Nội và Đà Nẵng; Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tihcs lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

Lời giải:

a) 1255km2<2095km2<3325km2. Vậy :

Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích TP. Hồ Chí Minh.

Diện tích TP. Hồ Chí Minh bé hơn diện tích Hà Nội.

b) Đà Nẵng có diện tích bé nhất.

Hà Nội có diện tích lớn nhất.

Nói thêm: Từ năm 2008, Hà nội được mở rộng và trở thành một thành phố có diện tích là 3325km2.

Bài 4 (trang 101 SGK Toán 4): Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng
chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Lời giải:

Chiều rộng khu đất là:

x 3 = 1(km)

Diện tích khu đất là: 3 x 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3km2.

Bài 5 (trang 101 SGK Toán 4): Cho biết mật độ dân số chỉ dân số trung bình sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới dây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn ( theo số liệu năm 1999).

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời những câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấy khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hài Phòng ?

Lời giải:

a) “Mật độ dân số lớn nhất ” tương ứng với” cột biểu đồ cao nhất”.

Đáp án : TP. Hà Nội có mật độ dân số lớn nhất.

b) Cột ứng với TP. Hồ Chí Minh cao hơn khoảng gần 8 ô.

Cột ứng với Hải Phòng cao khoảng gần 4 ô.

Đáp án : TP. Hồ Chí Minh có mật độ dân số gấp khoảng 2 lần Hải Phòng.

Hướng dẫn giải bài KI-LÔ-MÉT VUÔNG LỚP 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 100)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 100/SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Đáp án:

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 100/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đáp án:

1km2 = 1 000 000m2 1 000 000m2 = 1km2

1m2 = 100dm2 5km2 = 5 000 000m2

32m2 49dm2 = 3249dm2 2 000 000m2 = 2km2

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 100/SGK Toán 4)

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Đáp án:

Diện tích của khu rừng đó là:

3 × 2 = 6 (km2)

Đáp số: 6km2

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 100/SGK Toán 4)

Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ:

a) Diện tích phòng học: 81cm2; 40m2; 900dm2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 5 000 000m2; 324 000 dm2; 330 991km2

Đáp án:

a) Diện tích phòng học là: 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam là 330 991km2

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP CHUNG (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 100, 101)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 100/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2 84600cm2 = …..dm2 10km2 = … m2

13dm2 29cm2 =… cm2 300dm2 = … m2 900000m2 = ….km2

Đáp án:

530dm2 = 53000cm2 84600cm2 = 846dm2 10km2 = 10000000m2

13dm2 29cm2 = 1329cm2 300dm2 = 3m2 900000m2 = 9km2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 101/SGK Toán 4)

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km

Đáp án:

a) Diện tích khu đất là: 5 × 4 = 20 (km2)

b) Ta có: Đổi: 8000m = 8km

Diện tích khu đất là 8 × 2 = 16 (km2)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 101/SGK Toán 4)

Cho biết diện tích của ba thành phố là:

Hà Nội: 921km2

Đà Nẵng: 1255km2

TP.Hồ Chí Minh: 2095km2

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng, Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

Đáp án:

a) Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng.

Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội.

b) Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất, Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 101/SGK Toán 4)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Đáp án:

Chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất là: 3 × 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3km2

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 101/SGK Toán 4)

Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999)

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

Đáp án:

a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng.