Mẫu quy chế làm việc của chi bộ công an

Sau Đại hội Chi bộ, bí thư sẽ soạn thảo Mẫu quy chế làm việc của chi bộ. Qua thông báo này, công việc của từng giai đoạn sẽ được đến với mọi người và từ đó, mỗi cá nhân sẽ có trách nhiệm làm việc tốt hơn.

Mỗi một chi bộ sẽ ban hành quy chế làm việc cho chi bộ mình, tất cả những thành viên của chi bộ được phổ biến về quy chế cũng như phải tuân thủ theo các quy tắc trong quy chế cụ thể thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Đảng, của ngành đề ra; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên và cán bộ và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, an toàn, làm chủ.

Quy chế chi bộ sẽ đề cập đến các nội dung bao gồm: chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi ủy; chế độ làm việc, mối quan hệ; trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, chi ủy viên và các Đảng viên trong chi bộ. Tuy nhiên, phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức của từng đơn vị sẽ đề ra quy chế làm việc phù hợp cho đơn vị mình.

ĐẢNG ỦY XÃ ............

CHI BỘ TRƯỜNG............

*

Số:… - QĐ/CB

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày ......tháng ......năm .......

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI BỘ TRƯỜNG..............

Nhiệm kỳ.............

(Đã được Hội nghị chi bộ thông qua ngày …./01 /20...)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI;

Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1046 – CV/HU ngày ... tháng ... năm 20... về việc thực hiện Hướng dẫn số 09 – HD/BTCTU ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tổ chức Thành ủy “ Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ thành phố.......”;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ xã.......;

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên và vai trò của cấp ủy chi bộ; chi bộ trường THCS ....... xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:

CHƯƠNG I. CHỨC NĂNG CỦA CHI BỘ

Điều 1. Chức năng

Chi bộ trường THCS ......... là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở trường THCS ......

CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường

- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho nhà trường dạy tốt, học tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường do Hiệu trưởng chuẩn bị. Lãnh đạo để cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện.

- Tập trung lãnh đạo việc thực hiện đúng Quy chế dân chủ trong nhà trường, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực liên quan đến cuộc vận động “Hai không” của ngành Giáo dục.

- Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Đoàn kết nội bộ chặt chẽ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ tài sản của nhà trường và bí mật công tác của ngành theo quy định.

- Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ của chi bộ theo sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy truyền thống yêu nước, yêu nghề, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy.

- Chi bộ có kế hoạch nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong chấp hành thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và nhiệm vụ của nhà trường; tình hình tư tưởng khi thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường.

- Tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của chi bộ và của nhà trường cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc quyền quản lý. Kiểm tra, giám sát có hiệu quả nội dung công tác này.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của cán bộ, đảng viên và quần chúng; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện công bằng, công khai minh bạch, chống chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng. Đề cao ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, về đạo đức nhà giáo.

Điều 4. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể quần chúng trong nhà trường theo quy định của Đảng, nhà nước, của đoàn thể các cấp.

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhà trường theo quy định của Huyện uỷ. Chú trọng lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

- Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong nhà trường như Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên… để xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tích cực vị trí, vai trò của các đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy và công tác được giao.

- Lãnh đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn thể quần chúng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ và xây dựng nhà trường.

- Chi bộ giao cho chi uỷ chịu trách nhiệm duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể quần chúng trong nhà trường.

Điều 6. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

- Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Cấp uỷ chi bộ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Xây dựng cấp uỷ chi bộ có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Bí thư chi bộ phải là cán bộ lãnh đạo của nhà trường, tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

- Cấp uỷ chi bộ thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ chi bộ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY VÀ CÁC CÁ NHÂN

Điều 7. Trách nhiệm của Chi uỷ chi bộ

- Chi uỷ thay mặt chi bộ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác của nhà trường. Mọi chủ trương, công tác lớn của nhà trường đều phải được chi uỷ thảo luận, ra nghị quyết và lãnh đạo thực hiện.

- Chi uỷ lãnh đạo công tác của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trách nhiệm của nhà trường và các đoàn thể quần chúng là cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ để triển khai thực hiện, đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của chi uỷ. Chi uỷ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong nhà trường.

- Chi uỷ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần trước phiên họp thường kỳ của chi bộ. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi uỷ đột xuất. (bất thường)

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Bí thư chi bộ ( đồng chí ......)

Phó Bí thư (được Đảng ủy giao phụ trách chi bộ) phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của chi bộ, chủ trì các hội nghị của chi uỷ và chi bộ. Bí thư được quyền quyết định các công việc đột xuất giữa hai kỳ họp của chi uỷ nếu không có điều kiện tổ chức họp ban chi ủy và báo cáo cho chi uỷ trong phiên họp gần nhất.

Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường với Đảng ủy xã

Phụ trách công tác đoàn thể, nắm bắt và đôn đốc hoạt động của tổ chức Công đoàn, chi đoàn giáo viên, Đội TNTPHCM; Tham gia xây dựng kế hoạch lãnh đạo chi bộ

Điều 9. Trách nhiệm của Chi ủy viên (đồng chí........)

- Chi ủy viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được chi ủy phân công; tham gia đầy đủ các buổi họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung công việc của chi ủy.

- Chi ủy viên có trách nhiệm đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; có trách nhiệm thông tin, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của chi ủy và Đảng ủy cấp trên đến mỗi đảng viên.

- Chi ủy viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi ủy, chi bộ và nhà trường; được quyền chất vấn hoạt động của chi ủy và chi bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Ghi chép các cuộc họp của cấp ủy; thủ quỹ của chi bộ

Điều 10. Trách nhiệm của đảng viên:

1. Đồng chí ...... – Tổ trưởng tổ KHTN

Tất cả đảng viên đều phải thực hiện nghiêm túc, triệt để nghị quyết của chi bộ, Điều lệ đảng, gương mẫu và vận động quần chúng thực hiện tốt nghĩa vụ lao động và sự phân công của cấp ủy chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường; gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11: Chế độ làm việc

Chi uỷ, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi chủ trương, nghị quyết của Chi bộ đều phải được bàn bạc thống nhất trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày thứ 5 tuần đầu tháng. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.

Điều 12. Mối quan hệ công tác

1. Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp:

Chịu sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, định kỳ báo cáo đầy đủ kịp thời hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ cấp trên. Đồng thời vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của đảng uỷ cấp trên vào tình hình thực tế hoạt động của chi bộ, lãnh đạo, chỉ đạo mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Đối với các đoàn thể quần chúng:

Định kỳ hàng tháng, quý hoặc khi có yêu cầu, chi uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Quy chế này được phổ biến đến từng đảng viên trong chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong trường để được quán triệt và tổ chức thực hiện.

Quá trình thực hiện, chi ủy và chi bộ tiếp tục rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 14. Quy chế này có hiệu lực từ khi ban hành cho đến hết nhiệm kỳ chi bộ ..............

ĐẢNG BỘ ………..…………….

CHI BỘ ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………. , ngày … tháng … năm …..

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN
Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ phân công nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ ……………… nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

TT

Họ tên đảng viên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

1

……………….

Hiệu trưởng kiêm Bí thư

Chịu trách nhiệm chung; đề dự thảo NQ; tổ chức các cuộc họp; tổ chức thực hiện NQ; quản lý NQ; theo dõi họp, học NQ

2

……………….

Phó HT kiêm Phó bí thư

Phụ trách chuyên môn, phổ cập, KĐCL; văn nghệ, TDTT; Ghi biên bản họp chi ủy; thư viện

3

……………….

GV, Tổ trưởng tổ chuyên môn kiêm chi ủy viên

Phụ trách HĐNK; sổ danh sách đảng viên; chỉ đạo kiểm soát số bài trang Web; chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn.

4

……………….

GV kiêm CTCĐ

Phụ trách CSVC; Chăm lo đời sống công đoàn viên; văn nghệ, TDTT; Hỗ trợ KĐCL; xây dựng cơ quan văn hóa, duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia

5

……………….

GV kiêm

tổ trưởng

Tổ chức hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ phụ trách; cảnh quan môi trường thân thiện; Hỗ trợ KĐCL; Kiểm soát bán trú, an toàn trường học...

6

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ phụ trách; cảnh quan môi trường thân thiện; Hỗ trợ HĐNK; Hỗ trợ công tác thư viện; lưu trữ hồ sơ CMHS; tài chính đảng (Sổ thu nộp và thu chi đảng phí; phiếu thu, chi...);

7

……………….

GV hợp đồng

Dạy đảm bảo chất lượng theo hợp đồng ký kết

8

……………….

GV kiêm

Bí thư chi đoàn

Hoạt động tổ c.môn; Phụ trách hoạt động Đoàn, Đội TN; Hỗ trợ HĐNK; kiểm soát an toàn an ninh trường học.

9

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ phụ trách; Hỗ trợ kèm học sinh năng khiếu, hỗ trợ hoạt động CMHS trong lưu hồ sơ

10

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ phụ trách; Hỗ trợ HĐNK, hoạt động Đoàn;Ghi và quản lý sổ biên bản họp chi bộ;

11

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ chuyên môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ phụ trách; Hỗ trợ HĐNK, cảnh quan nhà trường.

12

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ chuyên môn; nâng cao chất lượng TDTT; cảnh quan môi trường thân thiện; Quản lý sổ DS đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

13

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ phụ trách; Hỗ trợ HĐNK

14

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ phụ trách; cảnh quan môi trường thân thiện

Bản phân công đã thông báo đến cuộc họp định kỳ chi bộ ngày … tháng … năm ….. và thông báo đến hội đồng sư phạm nhà trường để đảng viên và mọi thành viên trong nhà trường biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy ……………………;

- Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

ĐẢNG BỘ ………..…………….

CHI BỘ ………………………

Số: …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày … tháng … năm …..

QUY CHẾ
Làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 -2020 và Quy chế làm việc của Đảng uỷ ……………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và công tác lãnh đạo của Chi bộ ……………………….

2. Ban chi ủy, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng và đảng viên trong chi bộ chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc Đảng lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn tổ văn phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của chi bộ.

2. Chi ủy, Chi bộ trường tiểu học Túc Duyên làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên và chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cấp trên, giải quyết các công việc theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả theo đúng quy định và chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ.

3. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của chi bộ, không được nói, viết và làm theo ý kiến riêng của mình trái với Nghị quyết của chi bộ và thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về những điều đảng viên không được làm.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 3 Trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ

1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và lãnh đạo có hiệu quả

2. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

3. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, các đoàn thể và tổ chuyên môn vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của CBCCVC trong cơ quan. Lãnh đạo CBCCVC tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Kiểm tra đảng viên thực hiện các Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên theo Điều lệ Đảng

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của chi uỷ

Chi uỷ là cơ quan lãnh đạo thay mặt chi bộ giữa 2 nhiệm kỳ của đại hội, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, có trách nhiệm, quyền hạn sau:

1. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ.

2. Chuẩn bị nội dung, chương trình, cơ sở vật chất, triệu tập và tổ chức hội nghị, đại hội nhiệm kỳ của chi bộ.

3. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá, năm, quý, tháng của chi bộ, chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới, nhân sự tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và ban chấp hành các tổ chức đoàn thể để chi bộ thảo luận, quyết định.

4. Kiểm tra, đôn đốc tổ đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ.

5. Chi uỷ mỗi tháng họp 01 lần, ngoài ra họp đột xuất. Trong sinh hoạt phải đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình. Những vấn đề quan trọng và những ý kiến khác nhau phải được thảo luận kỹ, kết luận rõ trước khi biểu quyết, từng chi uỷ viên phải chịu trách nhiệm trước chi bộ về công tác, nhiệm vụ, chức trách được phân công.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư chi bộ

Bí thư là người chủ trì công việc của chi uỷ, chi bộ, có trách nhiệm, quyền hạn như sau:

Tổ chức quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ.

Đề xuất nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ thảo luận, quyết định.

Chuẩn bị văn kiện đại hội, nội dung hội nghị chi ủy; chủ trì hội nghị chi uỷ chi bộ theo đúng nguyên tắc và chế độ quy định.

Nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên báo cáo chi uỷ thảo luận, quyết định theo thẩm quyền.

Thay mặt chi bộ phân công thực hiện nghị quyết cho đảng viên; kiểm tra thực hiện nghị quyết của đảng viên; phát hiện, đề xuất với chi bộ xem xét, quyết định những nội dung, biện pháp cần bổ sung trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, chăm lo xây dựng các tổ chức trong tổ dân phố và đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự vững mạnh; xây dựng tốt mối đoàn kết trong chi bộ; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác.

Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi uỷ, chi bộ theo quy định. Xem xét và ký các thủ tục hành chính về đảng.

Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ phường và chi bộ về Nghị quyết, Quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết của cấp trên và của chi bộ.

Bí thư phụ trách chung hoạt động, công tác của toàn chi bộ và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của cơ quan.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của phó bí thư chi bộ

Phó Bí thư là người cùng bí thư chuẩn bị nội dung các kỳ họp của chi bộ; tham mưu giúp đồng chí Bí thư tổ chức quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ cũng như đề xuất nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ thảo luận, quyết định.

Phụ trách hoạt động của các tổ chức và đoàn thể trong nhà trường.

Phó Bí thư được giải quyết các công việc của chi bộ được phân công, thay mặt bí thư chủ trì công tác đảng theo ủy quyền của đồng chí bí thư, khi bí thư vắng mặt.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Chi ủy viên

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tham gia lãnh đạo tập thể của Ban chi ủy qua việc tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban chi ủy, tham gia thảo luận và quyết định công việc của Chi ủy.

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về lĩnh vực mình phụ trách. Chủ động đề xuất ý kiến với Ban Chi ủy để cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Chi bộ. Chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chi ủy, Chi bộ công việc mà mình phụ trách.

Điều 8: Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên hoạt động theo sự phân công và chịu sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Điều 9: Đảng viên theo cương vị, chức trách được giao thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết thuộc lĩnh vực mình phụ trách, công việc được chi bộ phân công. Kịp thời phản ánh với chi bộ những vấn đề mới nảy sinh và chưa phù hợp để chi bộ xem xét, quyết định.

Chương III

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CHI UỶ, CHI BỘ

Điều 10. Chế độ công tác và sinh hoạt

- Đầu năm chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

- Hàng tháng chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khi cần ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề.

- Chi bộ họp 1 lần/tháng vào ngày 28, khi cần thiết tổ chức họp bất thường.

Điều 11. Chế độ tổ chức thực hiện nghị quyết

- Nghị quyết của chi bộ được quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

- Lãnh đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng theo cương vị, chức trách phải có kế hoạch chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

- Các đồng chí chi uỷ viên theo cương vị, trách nhiệm được phân công phải có kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết và kiểm tra việc chấp hành nghị quyết theo sự phân công của chi uỷ.

- Đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm nghị quyết của chi bộ, có trách nhiệm báo cáo trước chi bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Chi ủy viên, lãnh đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải báo cáo tình hình kết quả những công tác được phân công với chi bộ. Trường hợp trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ huyên môn, tổ văn phòng không phải là đảng viên phải báo cáo hội nghị chi ủy để chi ủy tổng hợp báo cáo tại chi bộ.

- Bí thư thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ đảng, đảng viên về việc thực hiện nghị quyết và các chương trình công tác được chi bộ thông qua.

Điều 12. Chế độ thông tin

Hàng tháng cấp uỷ có trách nhiệm thông tin đến các đảng viên những Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của trên, tình hình chung của chi bộ và cơ quan. Nội dung thông tin phải thực hiện đúng quy định đối với từng đối tượng.

Điều 13. Chế độ báo cáo

Thực hiện tốt chế độ báo cáo lên trên theo quy định, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan. Khi có những vấn đề đột xuất, cần thiết bí thư hoặc Phó Bí thư trực tiếp báo cáo lên Đảng uỷ xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 14. Chế độ học tập nghiên cứu

Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phái có kế hoạch thường xuyên học tập và lấy việc tự học là chính, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn nhằm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt, học tập theo quy định

Điều 15. Chế độ tự phê bình và phê bình

Định kỳ 1 năm, cuối nhiệm kỳ hoặc theo yêu cầu, chi bộ tổ chức tự phê bình và phê bình. Trước khi phê bình, tự phê bình tổ chức cho đảng viên và quần chúng đóng góp ý kiến cho chi bộ, chi uỷ, cá nhân chi uỷ viên và đảng viên (nếu cần thiết). Sau tự phê bình và phê bình, cấp uỷ phải thông báo đến đảng viên và quần chúng những vấn đề cần thiết, đồng thời tổ chức tốt việc tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ và chi bộ.

Tự phê bình và phê bình phải khách quan, trung thực, thắng thắn, xây dựng và đoàn kết

Điều 16. Chế độ phát ngôn, bảo mật.

Tất cả đảng viên phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nói và làm theo nghị quyết; không nói và làm theo ý riêng của mình, giữ đúng kỷ luật phát ngôn và chế độ bảo mật theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 17. Chế độ sơ kết, tổng kết

Định kỳ 1 năm và theo nhiệm kỳ đại hội, chi bộ phải tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả và rút kinh nghiệm lãnh đạo của chi bộ.

- Sơ kết, tổng kết phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, ưu khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân; khuyết điểm phải phân rõ trách nhiệm thuộc về lãnh đạo hay thuộc về tổ chức thực hiện. Đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa.

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 18. Quan hệ giữa chi bộ với cơ quan, các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Là mối quan hệ giữa lãnh đạo và tổ chức thực hiện, được thể hiện:

- Chi bộ lãnh đạo cơ quan, các tỏ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng bằng chủ trương, nghị quyết; bằng công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đó.

- Cơ quan, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng chịu sự lãnh đạo của chi bộ và có trách nhiệm quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chi bộ và thực hiện tốt chế độ báo báo, xin chỉ thị.

Điều 19. Quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với Lãnh đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Mối quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ giữa lãnh đạo với tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn phải phục tùng sự lãnh đạo của tập thể chi uỷ; kịp thời báo cáo với tập thể chi uỷ tình hình cơ quan, đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng nhiệm vụ được giao; đề xuất chủ trương, biện pháp để chi uỷ, chi bộ thảo luận quyết định và có trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ theo chức trách đảm nhiệm.

Điều 20. Quan hệ giữa bí thư chi bộ với lãnh đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Quan hệ giữa bí thư chi bộ với lãnh đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ phối hợp giữa 2 người đại diện 2 tổ chức dưới sự lãnh đạo của chi bộ, là mối quan hệ mẫu mực về trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau.

Bí thư thay mặt chi ủy, chi bộ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình lãnh đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn tổ văn phòng tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Lãnh đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải chấp hành chỉ đạo của đồng chí Bí thư trên cơ sở nghị quyết, quyết định của tập thể chi bộ, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Bí thư hoặc chi ủy chi bộ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh.

Chương V

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG

Điều 21. Tài chính của chi bộ

Tài chính đảng của chi bộ là nguồn thu từ đảng viên trích lại theo tỷ lệ %; kinh phí khen thưởng đối với tập thể và các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Việc quản lý, sử dụng tài chính phải bảo đảm đúng chế độ nguyên tắc, quản lý chặt chẽ, dễ kiểm tra

Số tiền đảng phí được trích giữ lại và các nguồn thu khác do chi bộ quản lý và quyết định sử dụng

Điều 22. Quản lý và sử dụng tài chính của chi bộ

Chi bộ giao cho chi uỷ (đ/c chi uỷ viên Đỗ Thị Phương Thùy) phụ trách thu, nộp, quản lý tài chính đảng.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, cuối nhiệm kỳ đồng chí phụ trách quản lý tài chính đảng phải báo cáo với chi bộ về tình hình thu nộp, quản lý, sử dụng tài chính đảng của chi bộ.

Nội dung chi:

- Chi hội nghị

- Mua văn phòng phẩm

- Chi quản lý đảng viên

- Chi thăm hỏi đảng viên……

- Chi công tác phát triển đảng: Đi điều tra trong và ngoài thành phố, tỉnh

Điều 23. Thu, nộp và quản lý tiền đảng phí

Đảng viên phải tự giác đóng đảng phí cho chi bộ vào kỳ sinh hoạt hàng tháng đúng tỷ lệ quy định và ký tên vào sổ thu nộp đảng phí.

Đồng chí phụ trách quản lý tài chính đảng của chi bộ phải ghi chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định vào sổ thu, chi tài chính đảng của chi bộ (có chứng từ thu, chi kèm theo) và nộp đảng phí lên bộ phận tài chính Đảng uỷ đúng thời gian quy định.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Quy chế này được chi bộ thông qua ngày … tháng ... năm ….. và được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Điều 25. Mọi đảng viên phải chấp hành và thực hiện đúng quy chế của chi bộ. Trong quá trình thực hiện có gì phát sinh chưa phù hợp, chi bộ sẽ thảo luận, thống nhất bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy ……………………;

- Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

ĐẢNG BỘ XÃ .....

CHI BỘ TRƯỜNG .......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày ..... tháng .... năm 20....

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN TÂM

NHIỆM KÌ 20.... - 20...

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ

Điều 1. Trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ

1. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Đảng, của ngành đề ra; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên và cán bộ và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, an toàn, làm chủ.

2. Chi bộ sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng quy định, có nội dung cụ thể, rõ ràng, có phân công trách nhiệm cụ thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Trong sinh hoạt, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

Chi bộ thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên; làm công tác phát triển đảng viên; thu, nộp đảng phí theo quy định của Đảng.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hàng năm tạo điều kiện cho quần chúng tham gia góp ý kiến cho chi bộ và đảng viên trong chi bộ.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ của tổ chức, đoàn thể.

5. Chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

CHƯƠNG II

VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY

Điều 2. Trách nhiệm của chi ủy

Chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm tập thể trước chi bộ , cấp ủy cấp trên về toàn bộ các mặt công tác của chi bộ; có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy chi bộ phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt cụ thể; có dự thảo các nội dung cần đưa ra chi bộ thảo luận, mục đích, phương pháp, biện pháp cần lãnh đạo để giải quyết các nội dung đó.

2. Cấp ủy chi bộ phải có trách nhiệm thông báo nội dung trọng tâm cần bàn và thời gian, địa điểm sinh hoạt đến đảng viên trong chi bộ trước ít nhất 01 ngày để đảng viên biết và chuẩn bị ý kiến tham luận.

3. Bí thư chi bộ là người chủ trì các cuộc sinh hoạt phải nêu rõ lý do, mục đích trình bày kỹ các nội dung trọng tâm cần bàn, để đảng viên trong chi bộ thảo luận. Phải cử thư ký ghi chép biên bản, tóm lược ý kiến thảo luận của đảng viên.

4. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của chi bộ kết hợp với những chuẩn bị của chi ủy. Bí thư chi bộ kết luận những nội dung chi bộ đã bàn và đi đến thống nhất, Những nội dung, biện pháp cụ thể cần lấy biểu quyết của chi bộ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng người hoặc bộ phận thực hiện (đây là cơ sở để ban hành nghị quyết của chi bộ).

5. Tổ chức triển khai, thực hiện những nội dung chi bộ đã bàn thống nhất, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghị quyết của các bộ phận, các đảng viên trong chi bộ; phát hiện những vấn đề mới do thực tế đặt ra để đưa ra chi bộ bàn bạc, giải quyết nếu xét thấy cần thiết.

6. Quyết định triệu tập Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CÁC NHÂN

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư chi bộ

Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm cao nhất trước chi bộ , cấp ủy cấp trên về toàn bộ các mặt công tác của Chi bộ; có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chủ trì, kết luận các cuộc họp của chi bộ; chủ trì giải quyết công việc chung của Chi bộ; định hướng, lựa chọn những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ để thảo luận, quyết định.

2. Đề xuất, tổ chức các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; đồng thời trực tiếp làm công tác tư tưởng. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên và công tác kiểm tra, giám sát; bảo đảm duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ.

3. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, thôn, xã, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi nhiệm vụ của chi bộ đề ra. Thay mặt Chi bộ tham dự các cuộc họp với Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các tổ chức đoàn thể trong xã; phản ánh đầy đủ ý kiến đề nghị của Chi bộ về những vấn đề Chi bộ quan tâm, giải quyết.

4. Chủ trì việc chuẩn bị ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

5. Ủy quyền cho Phó bí thư thay mặt theo dõi, giải quyết những công việc cần thiết, đột xuất theo thẩm quyền, trong phạm vi công tác của chi bộ.

6. Duyệt, ký các các văn bản của chi bộ theo thẩm quyền.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Bí thư Chi bộ

1. Chịu trách nhiệm trước chi bộ, bí thư chi bộ về thực hiện những công việc được cấp ủy phân công, nhiệm vụ được đồng chí bí thư ủy quyền.

2. Giúp Bí thư xử lý công việc thường xuyên của chi bộ về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; giải quyết những công việc do Bí thư ủy nhiệm, thay mặt Bí thư giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng.

3. Báo cáo phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho bí thư hoặc chi ủy để thống nhất cách giải quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 5: Nhiệm vụ của chi ủy viên

- Thay mặt chi bộ và chi ủy lãnh đạo hoạt động phong trào, công tác tổ chức hoạt động phong trào ở trường.

- Quản lý các hoạt động của các tổ chức đoàn thể và nắm bắt tình hình diễn biến tư thưởng của cán bộ giáo viên nhân viên trong trường, tham mưu cho chi ủy thống nhất có định hướng chỉ đạo.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên trong chi bộ

1. Phải thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ khác được cấp ủy, chi bộ phân công; tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên trên tinh thần phát huy dân chủ; tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt của chi bộ với ý thức trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến có chất lượng; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

2. Đảng viên có quyền chất vấn Bí thư, Phó bí thư, chi bộ và các đảng viên khác trong chi bộ theo đúng quy định của Đảng.

3. Nghiêm túc chấp hành nghị quyết, và thực thực hiện đúng nội dung đã được chi bộ kết luận thống nhất. Thực hiện nói và làm theo Nghị quyết. Không vì yêu cầu riêng của một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến thời gian của cả chi bộ.

4. Hằng năm, các đảng viên trong chi bộ tiến hành tự phê bình và phê bình trước chi bộ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, sau đó gửi bản tự kiểm cá nhân cho cấp ủy để lưu trữ vào hồ sơ đảng viên theo đúng quy định của Đảng.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, MỐI QUAN HỆ

Điều 7. Quan hệ công tác

1. Chi bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác và tình hình hoạt động của chi bộ. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về những hoạt động của chi bộ. Chủ động phối hợp với các tổ chức, các ngành, các chi bộ khác trong đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp với các đoàn thể trong trường, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức trên địa bàn xã trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động.

Điều 8: Nguyên tắc làm việc

- Chi ủy, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, mọi công việc thuộc chức năng nhiệm vụ đều được thực hiện dân chủ, bàn bạc quyết định theo đa số trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng

Chi bộ họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần vào chiều ngày 03 hàng tháng (trường hợp có thay đổi lịch hoạt sinh hoạt đột xuất thì chi ủy phải thông báo để đảng viên biết); làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên; phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi đảng viên; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng góp phần nâng cao hiệu quả công việc giao.

Điều 9: Chế độ làm việc

- Cấp ủy chi bộ họp thường kỳ mỗi tháng từ 1 lần trước khi họp chi bộ, họp đột xuất khi cần thiết.

- Chi ủy có trách nhiệm thông báo cho đảng viên về lí do và ngày họp những phiên không đúng định kỳ và họp bất thường.

- Chi ủy thực hiện chế độ báo cáo lên Đảng ủy sau khi họp chi bộ.

- Địa điểm sinh hoạt tại văn phòng nhà trường

- Giờ họp theo giờ hành chính (có thể họp trong những ngày nghỉ, tùy vào tình hình thực tế). Đảng viên phải thu xếp thời gian tham gia họp đúng giờ. Những đảng viên có lí do đặc biệt, vắng phải báo cáo được sự đồng ý của bí thư hoặc chi ủy mới được vắng sinh hoạt

- Đảng viên đóng đảng phí vào ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 10: Các đồng chí chi ủy viên và đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Những biểu hiện không chấp hành đúng quy chế này phải được kiểm điểm xử lý kỷ luật theo đúng nguyên tắc của Đảng .

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung thì chi bộ sẽ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ xã (để báo cáo)

- Các đ/c chi ủy viên chi bộ;

- Lưu chi bộ.

T/M CẤP ỦY

BÍ THƯ