Nhìn vào cây cà chua có kiểu hình như thế nào ta có thể biết chắc chắn kiểu gen của cây cà chua đó

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhìn vào cây cà chua có kiểu hình như thế nào ta có thể biết chắc chắn kiểu gen của cây cà chua đó


Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với gen a quy định quả bầu dục.

Bạn đang xem: ở cà chua gen a quy định

a) Viết các kiểu gen có thể có ở cà chua quả tròn. Viết kiểu gen của cà chua quả bầu dục.

b) Cho cây cà chua quả tròn giao phấn với cây cà chua quả tròn. Liệt kê các phép lai có thể xảy ra.

c) Cho cây cà chua quả tròn giao phấn với cây cà chua quả bầu dục. Liệt kê các phép lai có thể xảy ra.

d) Nhìn vào cây cà chua có kiểu hình như thế nào ta có thể biết chắc chắn kiểu gen của cây cà chua đó ? Vì sao ?


Nhìn vào cây cà chua có kiểu hình như thế nào ta có thể biết chắc chắn kiểu gen của cây cà chua đó


Tham khaor

a) -Quy ước: +Gen A là quy định quả tròn.+Gen a là quy định quả bầu dục.-Kiểu gen: +Quả tròn thuần chủng là AA+Quả tròn không t/c là Aa+Quả bầu dục là aab)-Sơ đồ lai:TH1: P : Quả tròn x Quả trònAa AAG : A:a AF1: 1AA: 1Aa (2 quả tròn)TH2: P : Quả tròn x Quả trònAA AAG : A AF1: 1AA (1 quả tròn)TH3: P : Quả tròn x Quả trònAa AaG : A:a A:aF1: 1AA:2Aa:1aa (3 quả tròn, 1 quả bầu dục)c)- Sơ đồ lai:TH1: P : Quả tròn x Quả bầu dụcAA aaG : A aF1: 1Aa (1 quả tròn)TH2: P : Quả tròn x Quả bầu dụcAa aaG : A:a aF1: 1Aa:1aa (1 quả tròn: 1 quả bầu dục)

Đúng 1 Bình luận (2)

Nhìn vào cây cà chua có kiểu hình như thế nào ta có thể biết chắc chắn kiểu gen của cây cà chua đó


Tham khảo 

Quy ước : 

A : Quả tròn 

a : Quả bầu dục 

a. Kiểu gen 

- Cây quả tròn thuần chủng : AA 

- Cây quả tròn không thuần chủng : Aa 

- Kiểu gen cây bầu dục : aa 

b+c

P:AAP:AA x AAAA

Quả tròn Quả tròn

G:AG:A AA

F1:AAF1:AA 

Kiểu hình : 100100% quả tròn

Sơ đồ 2 : 

P:AAP:AA x AaAa

Quả tròn Quả tròn

G:AG:A A,aA,a

F1:1AA:1AaF1:1AA:1Aa 

Kiểu hình : 100100% quả tròn

Sơ đồ 3:

P:AAP:AA x aaaa

Quả tròn Quả bầu dục

G:AG:A aa

F1:AaF1:Aa 

Kiểu hình : 100100% quả tròn

Sơ đồ 4 :

P:AaP:Aa x AaAa

Quả tròn Quả tròn

G:A,aG:A,a A,aA,a

F1:1AA:2Aa:1aaF1:1AA:2Aa:1aa

Kiểu hình : 33 quả tròn : 11 quả bầu dục

Sơ đồ 5

P:AaP:Aa x aaaa

Quả tròn Quả bầu dục

G:A,aG:A,a aa

F1:1Aa:1aaF1:1Aa:1aa

Kiểu hình : 11 quả tròn : 11 quả bầu dục

c. Nhìn vào câu cà chua có quả bầu dục ta chắc chắn được kiêu gen 

Vì quả bầu dục mang là tính trạng lặn chỉ biểu hiện ra ngoài khi cơ thể ở trạng thái đồng hợp lặn


Đúng 1 Bình luận (0) Các câu hỏi tương tự

Ở cà chua gen A quy định quả đỏ tròn trội hoàn toàn so với gen quả bầu dục . a, viết các kiểu gen có thể của cây cà chua quả tròn , cà chua quả bầu dục b,cho cây cà chua quả tròn giao phấn với cây cà chua quả tròn , liệt kê các phép lai có thể xảy ra . Viết sơ đồ minh họa

Lớp 9 Sinh học 1 0

2-Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với gen a quy định quả bầu dục.

Xem thêm: Các Danh Từ Không Đếm Được Và Không Đếm Được Trong 5 Phút, Các Danh Từ Đếm Được

a) Viết các kiểu gen có thể có ở cà chua quả tròn. Viết kiểu gen của cà chua quả bầu dục.

b) Cho cây cà chua quả tròn giao phấn với cây cà chua quả tròn. Liệt kê các phép lai có thể xảy ra.

c) Cho cây cà chua quả tròn giao phấn với cây cà chua quả bầu dục. Liệt kê các phép lai có thể xảy ra.

d) Nhìn vào cây cà chua có kiểu hình như thế nào ta có thể biết chắc chắn kiểu gen của cây cà chua đó ? Vì sao ?

Lớp 9 Sinh học 2 0

Bµi 12 : Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng, gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu. Cho giao phấn giữa cây cà chua quả đỏ, tròn với cây cà chua quả vàng, bầu thì F1 thu được 100% cây cà chua quả đỏ, tròn. Tiếp tục cho cây cà chua F1 giao phấn với cây cà chua quả vàng, bầu thì ở thế hệ F2 thấy xuất hiện 2 loại kiểu hình. 

a) Xác định qui luật di truyền chi phối các phép lai trên. 

b) Cho cây cà chua F1 tự thụ phấn, xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2

Lớp 9 Sinh học 0 3

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

A. P : AABB × aabb

B. P : Aabb × aaBb 

C. P : AaBB × AABb

D. P : AAbb × aaBB

Lớp 9 Sinh học 1 0

Bµi 12 : Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng, gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu. Cho giao phấn giữa cây cà chua quả đỏ, tròn với cây cà chua quả vàng, bầu thì F1 thu được 100% cây cà chua quả đỏ, tròn. Tiếp tục cho cây cà chua F1 giao phấn với cây cà chua quả vàng, bầu thì ở thế hệ F2 thấy xuất hiện 2 loại kiểu hình. 

a) Xác định qui luật di truyền chi phối các phép lai trên. 

b) Cho cây cà chua F1 tự thụ phấn, xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2

Lớp 9 Sinh học 1 0

Ở cà chua gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Xem thêm: 225 Phút Bằng Bao Nhiêu Giờ Bao Nhiêu Phút, Câu Hỏi Của Lan Nguyễn

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

a) P: AABB x aabb

b) P: Aabb x aaBb

c) P: AaBB x AABb

d) P : AAbb x aaBB

Lớp 9 Sinh học 1 0 Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng, gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu dục. Khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ, dạng tròn và quả vàng, dạng bầu dục với nhau được F1 100% quả đỏ, dạng tròn. Cho cây F1 thụ phấn với nhau, ở F¬2 thu được tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình như thế nào?a) Hãy xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai từ P đến F2?b) Làm thế nào để xác định được kiểu gen của giống cà chua quả đỏ, dạng tròn ở F2? Ta có những phép lai nào? (Không viết sơ đồ lai) Cho biết các gen quy định các tính trạng trên, nằm trên NST thường và phân li độc lập. Lớp 9 Sinh học 0 0

 Ở cà chua, tính trạng quả đỏ, tròn trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng, bầu dục.

Hãy viết sơ đồ lai để xác định kết quả ở F1, khi cho cây cà chua quả đỏ, tròn không thuần chủng lai với cà chua quả vàng, bầu dục. Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau

Lớp 9 Sinh học 0 0

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng, gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu dục. Cây cà chua quả đỏ, hình bầu dục có bao nhiêu kiểu gen? 

3

4

2

1

Lớp 9 Sinh học 1 0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Cho cây cà chua I chưa biết kiểu gen, kiểu hình lai với cây cà chua II và cây cà chua III bởi 2 phép lai sau:

*Phép lai 1: P:cây cà chua I x cây cà chua II

F1: Bốn kiểu hình theo tỉ lệ 3:3:1:1

*Phép lai 2: P: cây cà chua 1 x cây cà chua 3

F1: bốn kiểu hình, trong đó cây cà chua quả vàng bầu dục chiếm 1/16

Hãy xác định kiểu gen và viết sơ đò lai trong từng phép lai. Biết rằng tính trạng quả đỏ dạng tròn trọi hoàn toàn so với tính trạng quả vàng dạng bầu dục; các gen nằm trên NST đồng dạng khác nhau, mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Các câu hỏi tương tự

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do 1 cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?

I. F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

II. Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50%.

III. F2 có 10 loại kiểu gen

IV. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở F2 là 66%

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do 1 cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?

I. F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

II. Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50%.

III. F2 có 10 loại kiểu gen

IV. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở F2 là 66%

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do cặp gen (A, a) quy định, tính trạng hình dạng quả do cặp gen (B, b) quy định. Cho cây hoa đỏ, qủa tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại khiểu hình, trong đó cây hoa vàng, quả tròn chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?

(1) Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 32%.

(2) F2 có 10 kiểu gen.

(3) Ở F2, loại kiểu hình cây hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ 50%.

(4) Ở F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 30%.

(5) Ở F2 số cây hoa đỏ, quả bầu dục kiểu gen A b A b  chiếm tỉ lệ 1%.

(6) F1 có kiểu gen A B a b  .

A. 4            

B. 5   

C. 6

D. 3

I. F2 có 9 loại kiểu gen

III. Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50%

IV. F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?

(1)F2 có 9 loại kiểu gen

(2) F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn

(3)Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50%

(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

A.1

B.4

C.3

D.2