Chủ đề: Nh��

Có 2 bài viết

Đề bài - bài 37 trang 103 vở bài tập toán 9 tập 1
Đề bài - bài 37 trang 103 vở bài tập toán 9 tập 1

b) Nếu anh ta định chuyển sao cho góc nâng là 35o thì anh ta cách tòa nhà bao nhiêu mét? Khi đó anh ta tiến lại gần hay ra xa tòa nhà ? (làm tròn đến chữ số thập ...

Đề bài - tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, làm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất không? hãy cho ví dụ chứng minh.
Đề bài - tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, làm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất không? hãy cho ví dụ chứng minh.

* Tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất, làm tăng hoặc giảm độ phì của đất. Đề ...