Bài toán về hàm sản xuất cobb-douglas năm 2024

Anh Tuấn gửi bài tập cá nhân của anh làm để anh em cùng tham khảo, mọi người xem kỹ, nếu thấy phần nào chưa hợp lý thì trao đổi nhanh với anh nhé. Phần d bài 3 và phần d bài 4 anh chưa làm chọn vẹn, ai đã làm thì gửi cho anh tham khảo với.

Show

Chọn ngay địa chỉ email bạn thích! Giờ đã có @ymail.com và @rocketmail.com.

Bài tập cá nhân môn Kinh tế quản lý.doc

Dang Tan

unread,

Jul 20, 2008, 2:05:07 AM7/20/08

to [email protected]

Bài 5.

Hàm sản xuất Cobb-Douglas Q = 10K0,6L0,8

 1. Hệ số co giãn của sản lượng theo vốn là 0,6; tức là vốn tăng lên 1% thì sản lượng tăng 0,6%.

Hệ số co giãn của sản lượng theo lao động là 0,8; tức là lao động tăng lên 1% thì sản lượng tăng 0,6%.

Anh xem lai cho nay tăng 0,6% hay 0,8%

Như vậy nếu doanh nghiệp chỉ tăng số vốn lên 10% thì sản lượng tăng lên 6%.

 1. Hàm Cobb-Douglas Q = aKaLb

Theo đầu bài a \= 0,6; b \= 0,8 ® a + b \= 1,4 \> 1.

Như vậy Doanh nghiệp này có hiệu suất tăng theo qui mô.

Dang Tan

unread,

Jul 20, 2008, 2:25:37 AM7/20/08

to [email protected]

Anh xemlai cau 2, muc C: Nhiều nguoi chon dap an là Đũng vì:

MRTS = - deltaL/dentaK

Mà đenta L*MPl+đen ta K*MPK=0

Đental*MPl = -đentaK*MPk

MRTS=-MPk/MPl

Lý giải: Tất cả các điểm trên đường đồng lượng đều biểu thị cùng một mức sản lượng. Như vậy vận động dọc theo đường đồng lượng xuống phía dưới thì lượng sản phẩm bị mất do sử dụng tư bản ít hơn trước. Hay:

đentaL*MPl= - đenta K*MPK rồi suy ra công thức trên nhé

Tuan Nguyen Quoc

unread,

Jul 20, 2008, 5:12:04 PM7/20/08

to [email protected]

Tuan Nguyen Quoc

unread,

Jul 20, 2008, 5:22:10 PM7/20/08

to [email protected]

Tôi đề nghị mọi người xem kỹ lại chỗ này, vì theo tôi chính độ dốc của đường đẳng lượng đã mang giá trị âm (dốc xuống) và đentaL/đentaK chính là độ dốc của đường đẳng lượng (độ dốc tại một điểm của hàm số chính là đạo hàm của hàm số tại điểm đó)

 • Information
 • AI Chat

Was this document helpful?

Was this document helpful?

Bài toán về hàm sản xuất cobb-douglas năm 2024

BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI SẢN XUẤT

 1. Lý thuyết đúng/sai có giải thích (vẽ hình nếu có thể)
 1. Hàm sản xuất Q = 2K + 5L có hiệu suất tăng theo quy mô
 1. Hàm sản xuất Q = 2K2/3.L1/4 có hiệu xuất không đổi theo quy mô
 1. Hàm sản xuất Cobb – Douglas cho biết hệ số co giãn của sản lượng theo vốn và

lao động là một hằng số

 1. Nếu 2 yếu tố đầu vào là thay thế hoàn hảo thì đường đồng sản lượng là đường

chữ L

 1. Các đường đồng sản lượng có thể biểu thị mối quan hệ của hiệu suất theo quy

 1. Khi giá thuê lao động rẻ hơn thì độ dốc của đường đồng chi phí thoải hơn.
 1. Khi tổng chi phí sản xuất tăng thì đường đồng chi phí sẽ dịch ra bên ngoài và

dốc hơn

 1. Chi phí sản xuất dài hạn thường thấp hơn chi phí sản xuất ngắn hạn
 1. Hình dạng đường chi phí bình quân dài hạn cho biết có nên tiếp tục sản xuất hay

không

 1. Đường đồng lượng luôn có độc dốc âm
 1. Đường đồng chi phí dịch chuyển khi giá một yếu tố đầu vào thay đổi
 1. Đường chi phí bình quân dài hạn là đường bao của các đường chi phí bình quân

ngắn hạn

 1. Hiệu suất tăng theo quy mô làm cho đường chi phí trung bình dài hạn dốc

xuống phía dưới về bên phải

 1. Đường chi phí cận biên dài hạn là tổng các đường chi phí cận biên ngắn hạn
 1. Đường tổng chi phí dài hạn có thể được xây dựng từ đường mở rộng

II) Bài tập tính toán

Câu 1: Cho hàm sản xuất Cobb – Douglas:

 1. Chứng mình hệ số co giãn của Q theo K và L là
 1. Tại sao hàm sản xuất trên minh họa quy luật năng suất cận biên giảm dần theo 2

yếu tố đầu vào

Câu 2: Một doanh nghiệp có hàm sản xuất Cobb – Douglas:

 1. Xác định hàm cầu về K và L theo phương pháp Lagrange
 1. Nếu chi phí TC = 1200, giá vốn r = 120 và giá lao động w = 30 thì sản lượng

doanh nghiệp tạo ra là bao nhiêu?

 • Home
 • My Library
 • Ask AI