5 thẻ thể thao hàng đầu để đầu tư vào năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2022 (GIAI ĐOẠN 2021 - 2026)

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2026;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 132/SVHTT- TDTT ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 (giai đoạn 2021 - 2026), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai hiệu quả Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2026 là tiền đề quan trọng, nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ về thể thao thành tích cao, góp phần nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, đưa thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển ngang tầm với các tỉnh trong khu vực, nâng cao vị thế của thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao có tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo huấn luyện vận động viên (VĐV) một cách khoa học, tiên tiến, chuyên nghiệp, bền vững; tập trung đầu tư trọng điểm cho những bộ môn, VĐV có tiềm năng; tham gia thi đấu đạt thành tích tốt nhất tại các giải thể thao thành tích cao năm 2022, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và các kỳ Đại hội tiếp theo. Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ Đề án đề ra, đồng thời đóng góp nhiều VĐV cho các đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia thi đấu tại các giải thể thao quốc tế.

Đảm bảo tốt mối quan hệ giữa phát triển thể thao thành tích cao với thể thao cho mọi người. Thể thao thành tích cao vừa là mục tiêu vừa là động lực góp phần phát triển thể thao cho mọi người. Thể thao cho mọi người là cơ sở để phát triển thể thao thành tích cao.

Mở rộng giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo tài năng thể thao, đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực tham gia nhằm tạo động lực thúc đẩy nâng cao thành tích thể thao của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Yêu cầu:

Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đổi mới công tác tuyển chọn, huấn luyện đào tạo và tổ chức thi đấu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo.

Hoàn thiện hệ thống các chính sách, cơ chế quản lý, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; Tập trung đầu tư xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu huấn luyện, đào tạo các tuyến.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác TDTT.

Xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong tập luyện và thi đấu.

Sử dụng kinh phí đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Thành lập Hội đồng tuyển chọn HLV, VĐV các tuyến Đề án.

2. Tổ chức sơ tuyển, thẩm định, tuyển chọn và ký hợp đồng đối với lực lượng HLV, VĐV các môn thể thao theo chỉ tiêu Đề án.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện, đào tạo lực lượng HLV, VĐV các tuyến.

4. Phối hợp tổ chức các giải thể thao thành tích cao do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng cai; chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia các giải thể thao trong và ngoài nước và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

5. Triển khai công tác đầu tư xây dựng sửa chữa khu nhà số 15 Lê Lợi, Phường 1, TPVT, phục vụ cho công tác huấn luyện tập trung.

6. Xây dựng dự toán kinh phí.

7. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện, tập luyện đối với HLV, VĐV theo định kỳ hoặc đột xuất.

8. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng và hàng năm.

III. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu thành tích huy chương:

a) Đạt 250 huy chương tại các giải vô địch quốc gia, vô địch trẻ quốc gia, vô địch cúp, câu lạc bộ quốc gia và Đại hội Thể thao toàn quốc theo hệ thống thi đấu Thể thao thành tích cao năm 2022. Trong đó:

- Huy chương vàng: 45 huy chương;

- Huy chương bạc: 60 huy chương;

- Huy chương đồng: 145 huy chương.

b) Chỉ tiêu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022:

- Huy chương: Đạt từ 06 - 10 huy chương vàng, 10 - 16 huy chương bạc, 14 - 22 huy chương đồng.

- Chỉ tiêu thứ hạng: xếp vị trí từ 21 - 30 trên 65 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

- Chỉ tiêu cụ thể thành tích các nhóm môn thể thao trọng điểm:

+ Các môn thể thao nhóm 1 (1. Nhóm môn Judo, Kurash, Jujitsu; 2. Vovinam; 3. Muay; 4. Nhóm môn Boxing, Kickboxing; 5. Wushu; 6. Petanque;

7. Nhóm môn Võ cổ truyền, Pencak Silat) đạt: 08 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 13 huy chương đồng.

+ Các môn thể thao nhóm 2 (1. Bắn cung; 2. Cờ tướng; 3. Karate; 4. Điền kinh; 5. Cờ vua; 6. Billiards; 7. Bóng chuyền bãi biển; 8. Golf) đạt: 02 huy chương vàng, 06 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

2. Chỉ tiêu tuyển chọn, xây dựng lực lượng HLV, VĐV các môn thể thao thuộc các tuyến:

Xây dựng phát triển lực lượng HLV, VĐV theo 03 tuyến: Năng khiếu, Trẻ, Tuyển với 72 HLV và 419 VĐV của 19 môn thể thao, cụ thể như sau:

- Tuyến Tuyển: Tổng cộng 15 môn thể thao, với 21 HLV và 125 VĐV của các môn: Judo, Vovinam, Muay, Petanque, Wushu, Kickboxing, Võ cổ truyền, Cờ tướng, Karate, Bắn cung, Billiards, Cờ vua, Điền kinh, Bóng chuyền bãi biển, Golf.

- Tuyến Trẻ: Tổng cộng 16 môn thể thao, với 25 HLV và 145 VĐV của các môn: Judo, Vovinam, Muay, Petanque, Wushu, Kickboxing, Võ cổ truyền, Cờ tướng, Karate, Bắn cung, Billiards, Cờ vua, Điền kinh, Bóng chuyền bãi biển, Taekwondo, Bóng bàn.

- Tuyến Năng khiếu: Tổng cộng 16 môn thể thao với 26 HLV và 149 VĐV của các môn: Judo, Vovinam, Muay, Petanque, Wushu, Kickboxing, Võ cổ truyền, Cờ tướng, Karate, Cờ vua, Điền kinh, Taekwondo, Bóng bàn, Khiêu vũ thể thao, Bơi, Bóng rổ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh năm 2022 thực hiện từ nguồn kinh phí Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2026.

2. Nguồn kinh phí: Nguồn Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2021 - 2026.

3. Đơn vị tiếp nhận kinh phí: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh năm 2022 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Tổ chức công tác tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo lực lượng HLV, VĐV các tuyến theo chỉ tiêu được giao.

Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức Đoàn thể, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Xây dựng dự toán kinh phí, thông qua Sở Tài chính xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí Đề án theo quy định.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện đào tạo, công tác tổ chức thi đấu; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những vấn đề phát sinh có liên quan, từng bước nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

2. Sở Tài chính:

Trên cơ sở dự toán kinh phí do Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng xem xét, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí theo Đề án được phê duyệt.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học, định hướng phát triển và mở rộng mô hình hoạt động CLB thể dục thể thao trường học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các môn thể thao thế mạnh của từng địa phương, đơn vị trường học.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân về mục đích, vai trò, ý nghĩa của tập luyện thể dục thể thao gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

5. Các sở, ban, ngành có liên quan:

Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Đề án, chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao trên tinh thần đảm bảo tốt mối quan hệ giữa thể thao thành tích cao với thể thao cho mọi người. Thể thao thành tích cao vừa là mục tiêu, vừa là động lực góp phần phát triển thể thao cho mọi người. Thể thao cho mọi người là cơ sở để phát triển thể thao thành tích cao.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động thể thao phong trào, thể thao trường học, quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện về địa điểm, sân bãi cho các CLB thể thao phát triển.

Quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động thể dục thể thao từ nguồn ngân sách, hỗ trợ tạo điều kiện cho HLV, VĐV thuộc địa phương mình tham gia thi đấu các giải thể thao tỉnh theo kế hoạch hang năm.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức Đoàn thể tham gia, phối hợp phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; định kỳ xây dựng Kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động Hội thao truyền thống hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 (giai đoạn 2021 - 2026), giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo BR-VT; Đai PT-TH tỉnh;
- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn