Get the top of the mountain nghĩa là gì năm 2024

"the top of a mountain" câu

Bản dịch

Get the top of the mountain nghĩa là gì năm 2024
Điện thoại

 • chóp núi
 • top [tɔp] danh từ con cù, con quay the top sleeps ; the top is...
 • mountain ['mauntin] danh từ núi (nghĩa bóng) núi, đống to mountains...
 • of a of ...

Câu ví dụ

 • Can be at a coffee shop or the top of a mountain. Có thể bên một bờ sông, hay trên đỉnh một ngọn núi.
 • It may be in the middle of a street, or the top of a mountain. Có thể bên một bờ sông, hay trên đỉnh một ngọn núi.
 • The highest point of something, especially the top of a mountain. Summit: điểm cao nhất, đặc biệt là đỉnh của 1 ngọn núi.
 • We are like people on the top of a mountain. Chúng ta giống những người đang ở trên đỉnh núi.
 • Why Do We Find It Difficult To Breathe At The Top Of A Mountain? Vì sao khi ở trên núi cao chúng ta sẽ thấy khó thở?
 • Reaching the top of a mountain after almost collapsing a few times? Chinh phục một đỉnh núi sau một vài lần gần như sụp đổ?
 • Why not call into the office from the top of a mountain? Và tại sao không cất cánh trực tiếp từ một đỉnh vách núi?
 • When Wang Lin reappeared, he was at the top of a mountain. Vương Lâm lúc xuất hiện chính là ở trên đỉnh một ngọn núi.
 • I feel like climbing to the top of a mountain and shouting this out! Tôi sẽ không ngại trèo lên đỉnh núi cao nhất và hét lên rằng!
 • It occurred, said Matthew on the top of a mountain. Theo Matthêô, sự kiện xảy ra trên một quả núi.
 • thêm câu ví dụ: 1 2 3 4 5

Những từ khác

Get the top of the mountain nghĩa là gì năm 2024

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không❓ Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình! Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ✍️✨.

Đăng ký

Từ ngày 06/12/2011 Tra từ sử dụng VietId đăng nhập.

Công cụ cá nhân
 • /ˈmaʊntən/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  núi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun

  abundance , alp , bank , bluff , butte , cliff , crag , dome , drift , elevation , eminence , glob , heap , height , hump , mass , mesa , mound , mount , palisade , peak , pike , pile , precipice , pyramid , range , ridge , shock , sierra , stack , ton , tor , volcano , agglomeration , cumulus , hill , mess , tumble , much , plenty , profusion , wealth , world , arete , barrow , ben , berg , chain , cone , cordillera , crest , everest , fell , kop , mont , onlay , sawbuck , spur , summit

  Từ trái nghĩa

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com : NHÀ TÀI TRỢ

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 19 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are SHORT-TEMPERED and MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là SHORT-TEMPERED và MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL.

Mai Lan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It’s lunch time; employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the pasta dishes prepared by a rather popular chef here.

Mai Lan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là giờ ăn trưa; nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mai Lan và Mike có một giờ để ăn trưa và và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.

MIKE: Mai Lan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn’t it?

Mai Lan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương, phải không?

MAI LAN: Yes, I agree. I like the pictures on the wall, they depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different!

Có. Tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.

MIKE: This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right, not too soft as in many other places and their tomato sauce and meatballs are excellent.

Tiệm ăn này nổi tiếng về món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới, không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm.

MAI LAN: Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles, and Asians such as the Chinese, Japanese and Vietnamese eat a lot of noodles too?

Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không ?

MIKE: That’s true. Some people say Italian spaghetti noodle originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China at Kublai Khan’s time (13rd century) and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.

Đúng. Có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền Nam nước Ý. Nhiều người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt (cháu Thành Cát Tư Hãn, thế kỷ thứ 13) ở đó nhiều năm ; biết về mì của người Trung Hoa, và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venise khi ông ta trở lại đó.

MAI LAN: Interesting! I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look! A commotion over there. I wonder what happened.

Hay nhỉ. Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ồ, nhìn kìa ! Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xẩy ra.

MIKE: I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilling on a customer and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered!

Tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách ; người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered.

MAI LAN: Short-tempered? His temper is short? Does that mean he’s not patient?

Short-tempered ? Phong thái của anh ta ngắn ngủi ? Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không ?

MIKE: Right, Mai Lan. Short S-H-O-R-T tempered T-E-M-P-E-R-E-D means getting upset easily, becoming angry very quickly.

Đúng Mai Lan. Short S-H-O-R-T tempered T-E-M-P-E-R-E-D có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng, dễ nổi nóng.

MAI LAN: Phew! I’m glad you’re not short-tempered.

Tôi mừng quá anh không short-tempered.

MIKE: I know. I’m glad for myself, too. If I were short-tempered, I’d never have the honor to be your friend, right, Princess?

Tôi biết. Tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnhđược làm bạn của cô, phải không, Công chúa ?

MAI LAN: Mike, don’t be sarcastic again. But you’re right. I don’t want to be short-tempered either. We don’t gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired!

Mike, đừng có mai mỉa nữa, anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cung cách đó làm ta mệt !

MIKE: Look! The man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant’s manager. He’s making a mountain out of a molehill!

Nhìn kìa, ông ta đang vung nắm tay đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill, có cái đống đất loài chuột chủi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi.

MAI LAN: Mike, please slow down. Say that idiom again.

Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại cái thành ngữ đó đi.

MIKE: Make a mountain out of a molehill. Mountain M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow, the dirt collects like small hills above ground, called molehills.

Make a mountain out of a molehill, có cái đống đất loài chuột chủi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mountain M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain. Rặng Hy Mã Lạp Sơn là rặng núi cao nhất thế giới. Molehill M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột, nó gần như mù, nó sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất, thành những đống nhỏ gọi là molehill.

MAI LAN: And the meaning of “making a mountain out of a molehill” is…

Và nghĩa của “making a mountain out of a molehill” là…

MIKE: Making a big issue out of something not so important.

Làm to chuyện.

MAI LAN: Ooh! That’s unnecessary! We’ll get a headache from behaving this way.

Ồ. Điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.

MIKE: Then don’t make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that’s not pleasing to your ears, OK?

Vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé.

MAI LAN: Mike. That depends. If you don’t mean it, then there’s a good chance I’ll overlook it. If you’re serious, then, excuse me, I’ll…

Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý thì tôi có thể bỏ qua. Nếu anh chủ ý thì, coi chừng, tôi sẽ…

MIKE: OK, OK, make a mountain out of a molehill, right? Oh, oh, I’m truly scared!

OK, OK, làm to chuyện phải không ? Tôi sợ lắm !

MAI LAN: Well. It’s a good thing I’m not short-tempered. So you’re safe!

Rồi. May mà tôi không dễ nổi nóng, vậy anh an toàn đấy !

MIKE: And it’s a good thing we both enjoy humor!

Và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài.

MAI LAN: Here comes the server with our orders. Let’s enjoy this treat!

Đây rồi người bồi bàn mang tới thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : short -tempered nghĩa là dễ nổi nóng và make a mountain out of a molehill nghĩa là làm to chuyện, “có bé xé ra to”. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.