Hai loài sinh vật có ổ sinh thái gần giống nhau sẽ

Hai loài sinh vật có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nhau trong đó có một loài rộng thực và một loài hẹp thực cùng sống chung trong một quần xã. Nguyên nhân phổ biến nhất giúp chúng có thể cùng sinh sống trong một sinh cảnh là

A. Chúng phân hóa về không gian sống để kiếm ăn trong phạm vi cư trú của mình

B. Loài hẹp thực bị cạnh tranh loại trừ và bị đào thải khỏi quần xã

C. Loài hẹp thực di cư sang một quần xã khác để giảm bớt sự cạnh tranh đối với loài rộng thực

D. Chúng hỗ trợ nhau tìm kiếm con mồi và chia sẻ con mồi kiếm được

ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Có thể sử dụng hóa chất gì để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2?
 • Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?
 • Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào?
 • Phân tử trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE

  Hai loài sinh vật có ổ sinh thái gần giống nhau sẽ

 • Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là
 • Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo ra loại giao tử aB chiếm tỉ lệ
 • Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?
 • Phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?
 • Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 ?
 • Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Phép lai giữa các cây có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con có 2 loại kiểu hình?
 • Xét 1 gen có hai alen là A và a, trong đó tần số alen A là 0,4.
 • Bằng cách áp dụng kĩ thuật nào sau đây có thể nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống
 • Theo thuyết tiến hóa hiện đại,
 • Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở
 • Nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan
 • Cho chuỗi thức ăn: Lúa\( \to \) Châu chấu\( \to \) Nhái Rắn\( \to \) Diều hâu.
 • Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu sai?
 • Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sai?
 • Dạng đột biến làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới?
 • Khi nói về đột biến gen, phát biểu sai?
 • Cho 2 cây (P) đều dị hợp tử về 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST giao phấn với nhau
 • Khi nói về CLTN theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào đúng?
 • Khi nói về kích thước quần thể sinh vật, phát biểu đúng?
 • Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu đúng?
 • Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu sai?
 • Có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST giảm phân.
 • Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng.
 • Một loài thực vật, cho cây thân cao, lá nguyên giao phấn với cây thân thấp, lá xẻ (P), thu được F 1 gồm toàn cây thân cao, lá nguyên.
 • Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu đúng?
 • Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu đúng?
 • Cho một lưới thức ăn
 • Khi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu đúng?
 • Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen\(Aa\frac{{BD}}{{bd}}\)giảm phân bình thường trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d.
 • Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5.
 • Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F 1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng.
 • alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng.
 • Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F 1 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 18,75%cây hoa hồng; 18,75% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng.
 • Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy  định: kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và b quy định thân cao, các kiểu gen còn lại đều quy định thân thấp.
 • Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ cây hoa trắng giảm dần qua các thế hệ.
 • Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Hai loài có ổ sinh thái trùng nhau thì cạnh tranh với nhau. II. Cùng một nơi ở luôn chỉ chứa một ổ sinh thái. III. Cạnh tranh khác loài là nguyên nhân làm thu hẹp ổ sinh thái của mỗi loài. IV. Cạnh tranh cùng loài là nguyên nhân chính làm mở rộng ổ sinh thái của mỗi loài.

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án chính xác

D. 4

Xem lời giải