Bài tập nhận diện phong cách ngôn ngữ năm 2024

ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN, GV: Th.s Mai Thị Minh Thoa, Dđ:0985845899

ÔN TẬP: CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ;

CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT; CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN

  1. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ

1. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

1.1. Khái niệm: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày (phong cách khẩu ngữ, phong cách ngôn

ngữ tự nhiên ,phong cách ngôn ngữ hội thoại ) là phong cách ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hằng

ngày giữa các cá nhân, có tính tự nhiên, tự phát.

1.2. Đặc trưng:

- Tính cá thể: Thể hiện vẻ riêng trong ngôn ngữ của mỗi người khi trao đổi, trò chuyện,với

người khác.

- Tính cụ thể: Đó là ngôn ngữ giao tiếp trực tiếp, gắn liền với sinh hoạt hàng ngày nên tính cụ

thể, rõ ràng là một đặc trưng cơ bản, quan trọng của phong cách ngôn ngữ này.

- Tính cảm xúc: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thể hiện tính cảm xúc rất rõ rệt

Vd: Trời đất ơi, cha mẹ ơi, sao tôi lại khổ thế này!

Khốn nạn thân nó chưa!

2. Phong cách ngôn ngữ hành chính - công vụ

2.1. Khái niệm: Là phong cách được sử dụng trong các quan hệ hành chính - công vụ những vấn đề

có tính chất vận hành pháp lý.

- Ngôn ngữ hành chính công vụ có chức năng thông báo, trình bày.

- Phong cách này được thể hiện trong các văn bản: Thông báo, thông tư, đơn từ, chỉ thị, nghị

quyết, đề án, văn bằng, chứng chỉ, công hàm, hiệp định, nghị định ...

2.2. Đặc trưng

+ Tính công vụ (tính nghiêm túc, khách quan)

- Văn bản thuộc phong cách này luôn đòi hỏi cao về sự nghiêm túc, trang trọng trong hình

thức trình bày và diễn đạt, không chấp nhận kiểu viết dùng ngôn ngữ thân mật, suồng sã.

- Cách xưng hô, xác định tính tôn ti, thứ bậc, vai giao tiếp mang tính xã hội, gắn liền với tư

cách công dân.

- Nêu rõ địa chỉ: cơ quan, đoàn thể, ngày tháng....

+ Tính chính xác, minh bạch (tính minh xác)

- Tính minh xác thể hiện trong cách dùng từ, đặt câu, kết cấu mạch lạc trong văn bản.

- Đảm bảo tính xác định, tính đơn nghĩa của nội dung. Văn bản hành chính chỉ cho phép một

cách hiểu, không gây hiểu lầm, đặc biệt đối với các văn bản liên quan đến luật.

+ Tính khuôn mẫu

1