Bài tập so sánh hơn nhát lớp 6 năm 2024

So sánh hơn và so sánh hơn nhất là phần thường gặp trong các bài thi và trong giao tiếp tiếng Anh. Có thể vẫn còn nhiều bạn học chưa hiểu rõ về chủ đề này. Cách để nắm vững kiến thức hiệu quả nhất chính là thực hành làm bài tập. Vậy nên bài học hôm nay hãy cùng Langmaster ôn lại và làm bài tập so sánh hơn và so sánh hơn nhất nhé!

Xem thêm: TẤT TẦN TẬT VỀ SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH HƠN NHẤT

1. Ôn tập lý thuyết cấu trúc so sánh hơn và so sánh hơn nhất

1.1. So sánh hơn

1.1.1. Cách dùng

So sánh hơn là một dạng so sánh cơ bản trong tiếng Anh, dùng để so sánh đặc điểm, tính chất giữa hai chủ thể hoặc hai sự vật với nhau.

1.1.2. Công thức

 • So sánh hơn với tính từ ngắn:

S1 + V + Adj/Adv-er + than + S2

Ví dụ. Hoa is taller than Mai. (Hoa cao hơn Mai.)

 • So sánh hơn với tính từ dài:

S1 + V + more + Adj/ Adv + than + S2

Ví dụ. Huong is more intelligent than Minh. (Hương thông minh hơn Minh.)

 • So sánh kém hơn:

S1 + V + Less + Adj + than + S2

Ví dụ. Nam is taller than Khang. (Nam cao hơn Khang.)

\=> Khang is less taller than Nam. (Khang không cao như Nam.)

 • So sánh gấp bao nhiêu lần:

S1 + V + số lần + as + Adj/adv + as + S2

Ví dụ. Apples are twice as expensive as oranges. (Táo đắt gấp 2 lần cam.)

 • So sánh cấp tiến (càng… càng…)

The more Adj/ The Adj-er + S1 + V, the more Adj/ The Adj-er + S2 + V

Ví dụ. The harder you are, the more successful you are. (Bạn càng chăm chỉ thì bạn sẽ càng thành công.)

Bài tập so sánh hơn nhát lớp 6 năm 2024

Cấu trúc so sánh hơn

1.2. So sánh hơn nhất

1.2.1. Cách dùng

So sánh hơn nhất là một dạng so sánh cơ bản trong tiếng Anh, dùng để nêu lên đặc điểm khác biệt, tính chất nổi bật nhất của một đối tượng so với các đối tượng còn lại trong cùng 1 nhóm. Trong đó khi so sánh hơn nhất phải có từ 3 đối tượng trở lên.

1.2.2. Công thức

 • So sánh hơn nhất với tính từ ngắn

S1 + V + the + Adj/adv- est + N

Ví dụ. Anna is the tallest in the class. (Anna là người cao nhất trong lớp.)

 • So sánh hơn nhất với tính từ dài

S1 + V + the + most + adj + N

Ví dụ. Jimmy is the most clever student in this class. (Jimmy là người thông minh nhất trong lớp học này.)

 • So sánh kém nhất

S1 + V + the + least + Adj/Adv + N

Ví dụ. This machine works the least efficiently in the factory. (Động cơ này làm việc kém hiệu quả nhất trong nhà máy.

Bài tập so sánh hơn nhát lớp 6 năm 2024

Cấu trúc so sánh hơn nhất

1.3. Một số tính từ đặc biệt

Tính từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

Nghĩa

Good

Better

The best

Tốt

Bad

Worse

The worst

Tệ

Far

Farther

The farthest

Xa (Về khoảng cách địa lý)

Further

The furthest

Xa (Về thời gian, khoảng cách)

Much/Many

More

The most

Nhiều

Little

Less

The least

Ít

Old

Older/Elder

The oldest/ The eldest

Già

Xem thêm:

 • TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH
 • CÁCH NHẬN BIẾT DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

Bài tập so sánh hơn nhát lớp 6 năm 2024

Một số tính từ đặc biệt

2. Bài tập thực hành về so sánh hơn và so sánh hơn nhất

2.1. Dạng cơ bản

Bài tập 1: Viết lại tính từ sang dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Tính từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

small

good

expensive

shy

famous

far

interesting

happy

patient

smart

Bài tập 2: Điền dạng so sánh hơn của tính từ trong ngoặc vào chỗ trống

1. The black car is __________________ than the white one. (fast)

2. Jack is __________________ than Ferd. (not/handsome)

3. The cello is________________ than the violin. (not/high)

4. This file is __________________ than the other one. (good)

5. Elena is_________________ than Anna. (pessimistic)

6. Today it’s ____________________ than yesterday. (not/sunny)

7. The potato soup was __________________ than the mushroom soup. (delicious)

8. Orange juice is __________________ than apple juice. (not/sweet)

9. Alan is __________________ than Killian. (brave)

10. Iron is _________________ than copper. (not/heavy)

Bài tập so sánh hơn nhát lớp 6 năm 2024

Bài tập thực hành về so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Bài tập 3: Điền dạng so sánh hơn nhất của tính từ trong ngoặc vào chỗ trống

1. What’s _________________ way of getting from here to the airport? (quick)

2. It put me in _________________ position. (awkward)

3. It is_________________ question to answer. (easy)

4. Lam is one of _________________ friends I ever had. (good)

5. It was _________________ feeling they had ever experienced. (significant)

6. His education was of _________________ kind. (careful)

7. Our restaurant was _________________ than all the others in the town. (expensive)

8. It was _________________ Spanish word she had ever heard. (beautiful)

9. This is _________________ storm I ever had. (bad)

10. This is one of _________________ firework performance in the world. (attractive)

Bài tập 4: Chọn đáp án đúng

1. I think living in Ho Chi Minh City is more expensive/expensiver than living in Hanoi.

2. Is Asia more big/bigger than Africa?

3. Are you a better/good candidate than your opponent?

4. My aunt is funny/funnier than my uncle.

5. Sharks are more dangerous than/as dolphins.

6. “Physics is more difficult/most difficult than chemistry”, she says.

7. Bikes are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Vietnam is far/further hotter than Korea.

9. Often wine is more expensive/ expensiver than beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Bài tập 5: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi

1. This month is hotter than last month.

➔ Last month __________________________.

2. No one on Helen’s team is more adorable than her.

➔ Helen is _______________________________.

3. No house in my village is bigger than her house.

➔ His house is ____________________________.

4. Oliver is the most clever student in his class.

➔ No one in Oliver’s class _______________________.

5. One of the greatest football players in the world is Pele.

➔ Pele is _________________________________.

6. Kenny is very smart but his brother is the smartest in his family.

➔ Kenny’s brother is _______________________________ than him.

7. His old flat is smaller than his new one.

➔His new flat is ______________________________ than his old one.

Bài tập 6: Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. Lana is the fastest typist in her team.

\=>(faster) ____________________________________ .

2. No player plays football as well as Messi.

\=>(best) ____________________________________.

3. The white skirt is more expensive than the blue skirt.

\=>(cheaper) ____________________________________ .

4. This machine works better than that one.

\=>(worse) ____________________________________ .

5. In my opinion, Maths is more difficult than Literature.

\=>(easier) ____________________________________.

6. Jacob studies harder than anyone in his class.

\=>(hardest) ____________________________________ .

7. The company’s revenue in October is higher compared to the past 2 months.

\=>(lower) ____________________________________ .

8. This is the most expensive car I’ve ever driven.

\=>(more expensive) ____________________________________ .

Bài tập so sánh hơn nhát lớp 6 năm 2024

Bài tập thực hành về so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Đáp án

Bài tập 1:

Tính từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

small (nhỏ)

smaller

the smallest

good (tốt)

better

the best

expensive (đắt)

more expensive

the most expensive

shy (ngại ngùng)

shyer

the shyest

famous (nổi tiếng)

more famous

the most famous

far (xa)

farther/further

the farthest/the furthest

interesting (thú vị)

more interesting

the most interesting

happy (hạnh phúc)

happier

the happiest

patient (kiên nhẫn)

more patient

the most patient

smart (thông minh)

smarter

the smartest

Bài tập 2:

1. Faster

2. Not more handsome

3. Not higher

4. Better

5. More pessimistic

6. Not sunnier

7. More delicious

8. Not sweeter

9. Braver

10. Not heavier

Bài tập 3:

1. the quickest

2. the most awkward

3. the easiest

4. the best

5. the most significant

6. the most careful

7. the most expensive

8. the most beautiful

9. the worse

10. the most wonderful

Bài tập 4:

1. more expensive

2. bigger

3. better

4. funnier

5. than

6. harder

7. much safer

8. far

9. more expensive

10. longer

Bài tập 5:

1. Last month is colder than this month. (Tháng trước lạnh hơn tháng này.)

2. Helen is the most adorable in her team. (Helen là người đáng yêu nhất trong nhóm cô ấy.)

3. Her house is the biggest in my village. (Nhà của cô ấy to nhất trong làng tôi.)

4. No one in Oliver’s class is more clever than him. (Không ai trong lớp của Oliver thông mính hơn anh ấy.)

5. Pele is one of the greatest football players in the world. (Pele là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới.)

6. Kenny’s brother is smarter than him. (Anh trai của Kenny thông minh hơn cậu ấy.)

7. His new flat is bigger than his old one. (Căn hộ mới của anh ấy rộng hơn căn hộ cũ cũ.)

Bài tập 6:

1. No one in Lana’s team types faster than her. (Không ai trong nhóm của Lana đánh máy nhanh hơn cô ấy.)

2. Messi is the best football player. (Messi là cầu thủ giỏi nhất.)

3. The blue skirt is cheaper than the white one. (Chiếc váy xanh rẻ hơn chiếc màu trắng.)

4. That machine works worse than this one. (Động cơ kia hoạt động kém hơn động cơ này.)

5. In my opinion, Literature is easier than Maths. (Theo quan điểm của tôi, môn Văn dễ hơn môn Toán.)

6. Jacob is the hardest student in his class. (Jacob là người chăm chỉ nhất trong lớp cậu ấy.)

7. The company’s revenue in the past 2 months is lower than it is in October. (Doanh thu của công ty trong 2 tháng trước thấp hơn doanh thu trong tháng 10.)

8. No car I’ve ever driven is more expensive than this one. (Chưa có chiếc ô tô nào tôi từng lái đắt hơn chiếc xe này.)

Bài tập so sánh hơn nhát lớp 6 năm 2024

Bài tập thực hành về so sánh hơn và so sánh hơn nhất

2.2. Dạng nâng cao

Bài tập 7: Chọn đáp án đúng

1. My Physics class is _______ than his English class.

 1. funny
 1. funnier
 1. funniest
 1. the funny

2. This armchair is _________ than the other.

 1. comfortable
 1. the comfortable
 1. more comfortable
 1. most comfortable

3. No one in my class is _______ than Deam.

 1. kinder
 1. kind
 1. more kind
 1. most kind

4. Anne visits her grandparents ________ than she does.

 1. little
 1. least
 1. the less
 1. less

5. If Wick had run ________, his brother could have caught him.

 1. fast
 1. faster
 1. the fastest
 1. more faster

6. His sickness was ________ than we had thought at first.

 1. much serious
 1. more serious
 1. serious
 1. most serious

7. Nam is _______ in his class.

 1. taller
 1. the most tall
 1. the tallest
 1. more tall

8. Traveling by airplane is _______ than traveling by train.

 1. fast
 1. more fast
 1. the most fast
 1. faster

9. Actually, today I feel ______ than I did yesterday.

 1. the worst
 1. worst
 1. worse
 1. bad

10. Could you speak Japanese _______, so I can understand what you mean?

 1. more clearly
 1. clearly
 1. the most clearly
 1. the clearest

11. That concert ticket is _________ of all.

 1. expensive
 1. the most expensive
 1. more expensive
 1. the expensive

12. Phong works ________ than most of his friends.

 1. a lot more hardly
 1. more hardly
 1. many harder
 1. much harder

13. I tried to spend ______ money.

 1. little
 1. less
 1. the least
 1. the less than

14. My sister is much _______ than me.

 1. prettier
 1. pretty
 1. the prettiest
 1. more prettier

15. My father speaks Korean ______ I do.

 1. fluently
 1. more fluently than
 1. more fluently
 1. most fluently

Bài tập so sánh hơn nhát lớp 6 năm 2024

Bài tập thực hành về so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Bài tập 8: Chọn đáp án đúng

1. Audi sold more expensive / the most expensive car ever made for $12.5 million.

2. Josh didn’t like this movie. So, he left early, apparently for a much more interesting / most interesting movie.

3. During covid pandemic, governments’ bigger / biggest worry is public health.

4. Productivity does not mean working hard / hardest but working smarter / smartest.

5. Charlie Chaplin was one of more creative / the most creative talents in the era of silent movies.

6. Vanity is definitely sillier / the silliest of sins.

7. Airbags are amongst more important / the most important safety-relevant components of every vehicle.

8. Canada is the country that has the longer / longest coastline in the world.

9. I just had crazier / the craziest idea.

10. He was sad and looked gloomier / gloomiest than ever.

Bài tập 9: Chọn đáp án đúng

1. As William became more well-known, it was more difficult for him to avoid paparazzi.

 1. The most well-known William became, the more difficult for him to avoid paparazzi.
 1. The more well-known William became, the more difficult it was for him to avoid paparazzi.
 1. The more well-known William had become, the more difficult for him to avoid paparazzi.
 1. The more William became well-known, the more difficult for him to avoid paparazzi.

2. We cut down many trees. The Earth becomes hot.

 1. The more trees we cut down, the hotter the Earth becomes.
 1. The more we cut down trees, the hotter the Earth becomes.
 1. The more trees we cut down, the Earth becomes hotter.
 1. The more we cut down trees, the Earth becomes hotter.

3. As Luke earned more money, he bought more books.

 1. When Luke earned a lot of money, he bought more and more books.
 1. The more money Luke earned, the better books he bought.
 1. The more money Luke earned, the best books he bought.
 1. The more money Luke earned, the more books he bought.

4. Mercury is smaller than all the other planets in the solar system.

 1. No other planet in the solar system is as small as Mercury.
 1. Mercury is the smallest planet in the solar system.
 1. All other planets in the solar system are not so small that Mercury.
 1. Among the planets in the solar system, Mercury is the smallest of all.

5. No other student in his class is as successful as Peter.

 1. Peter succeeded in overcoming all the other students in his class.
 1. Peter is the most successful student in his class.
 1. His class is less successful than Peter.
 1. The more successful his class is, the more successful Pete gets.

Bài tập 10: Tìm và sửa lỗi sai trong câu

1. Dogs are the most intelligent than cows.

2. One of the famousest football players in Vietnam is Nguyen Quang Hai.

3. The living room is biggest than the waiting one.

4. No river in the world is as longer as the Nile.

5. His sickness was much serious than we had thought at first.

Bài tập 11: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, sử dụng “more/less/fewer”.

1. There were more criminal cases in my country 2 years ago than now.

__________________________________________________________

2. There are more rich people in big cities than in the countryside.

__________________________________________________________

3. Are there more health centers in my city now than ten years ago?

________________________________________________________

4. People in developed countries spend more money on health care and education than in underdeveloped countries.

__________________________________________________________

5. There is less arable land in the city than in the countryside.

__________________________________________________________

Bài tập 12: Điền dạng đúng tính từ vào chỗ trống

One of the (1.nice) ________cities I know is Da Lat in Vietnam. The (2.good) _________thing about the city is that there aren’t many tourists. The (3.busy) _________times are when people go to work and come home again. The (4.famous) ________ place in Vietnam is Ho Chi Minh city. It is the (5.big) _______city and it is where most people go to. Da Lat is one of the (6. difficult) _________ places to get to from Ho Chi Minh city so people visit other towns and cities nearer to Ho Chi Minh city. That’s why it’s one of the (7. quiet) ______ cities in the country. What’s the (8.bad) ________ thing about it? It’s one of the (9. expensive) _______ cities in the country.

Bài tập so sánh hơn nhát lớp 6 năm 2024

Bài tập thực hành về so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Đáp án

Bài tập 7:

1. B

2. C

3. A

4. D

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. A

11. B

12. D

13. C

14. A

15. C

Bài tập 8:

1. the most expensive

2. much more interesting

3. biggest

4. biggest - smarter

5. the most creative

6. the silliest

7. the most important

8. longest

9. the craziest

10. gloomier

Bài tập 9:

1. B

2. A

3. D

4. B

5. B

Bài tập 10:

1. the most intelligent => more intelligent

2. the famousest => the most famous

3. biggest than => bigger than

4. longer => long

5. much serious => more serious

Bài tập 11:

1. There are fewer criminal cases in my country now than 2 years ago. (Hiện nay có ít trường hợp tội phạm ở đất nước tôi hơn 2 năm trước.)

2. There are fewer rich people in the countryside than in big cities. (Số người giàu có ở nông thôn ít hơn ở các thành phố lớn.)

3. Were there fewer healthy centers in my city ten years ago than now? (Hiện nay ở thành phố của tôi số các trung tâm sức khỏe đang ít hơn so với 10 năm trước.)

4. People in undeveloped countries spend less money on health care and education than in developed countries. (Mọi người ở các nước kém phát triển dành ít tiền cho chăm sóc sức khỏe và giáo dục hơn các nước đã phát triển.)

5. There is more arable land in the countryside than in the city. (Ở nông thôn có nhiều đất canh tác hơn ở thành thị.)

Bài tập 12:

1. nicest

2. best

3. busiest

4. most famous

5. biggest

6. most difficult

7. most quiet

8. worse

9. most expensive

Xem thêm:

 • SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

 • #### ĐẦY ĐỦ CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN, SO SÁNH NHẤT, SO SÁNH BẰNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

Trên đây là toàn bộ bài tập so sánh hơn và so sánh hơn nhất được tổng hợp đầy đủ các dạng bài từ dễ đến khó. Mong rằng sau bài học hôm nay bạn có thể hiểu rõ và nắm chắc kiến thức về so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Để hiểu rõ về trình độ tiếng Anh của mình, hãy làm bài test miễn phí