Giải bài tập trong sách bài tập hóa học 9 năm 2024

Giải bài tập Trang 3 bài 1 tính chất hóa học của oxit, khái quát về sự phân loại oxit Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 1.1: Có những oxit sau : H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằng...

 • Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 Trang 3, 4 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập Trang 3, 4 bài 1 tính chất hóa học của oxit, khái quát về sự phân loại oxit Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 1.5: Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà....
 • Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Trang 4 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 4 bài 2 một số oxit quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 2.1: Kim loại M tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí hiđro...
 • Giải bài 2.5, 2.6, 2.7 Trang 4 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 4 bài 2 một số oxit quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 2.5: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?....
 • Giải bài 2.8, 2.9, 2.10 Trang 5 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 5 bài 2 một số oxit quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 2.8: Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M....
 • Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 5, 6 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 5, 6 bài 3 tính chất hóa học của axit Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 3.1: Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây?...
 • Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 6, 7 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 6, 7 bài 4 một số axit quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 4.1: Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với các chất trong dãy...
 • Giải bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 6 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 6 bài 3 tính chất hóa học của axit Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 3.4: Có hỗn hợp gồm bột kim loại đồng và sắt. Hãy chọn phương pháp hoá học để tách riêng bột đồng ra khỏi hỗn hợp...
 • Giải bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 7 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 7 bài 4 một số axit quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 4.5: Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là...
 • Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 trang 7, 8 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 7, 8 bài 5 luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 5.1: Có những chất sau : Cu, Zn, MgO, NaOH, Na2CO3 Hãy dẫn ra...
 • Giải bài 5.5, 5.6, 5.8 trang 8 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 8 bài 5 luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 5.5: Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí hiđro từ những chất sau...
 • Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 trang 9 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 9 bài 7 tính chất hóa học của bazo Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 7.1: Hãy nêu những tính chất hoá học giống và khác nhau của bazơ tan (kiềm) và bazơ không tan. Dẫn ra thí dụ, viết phương trình hoá học....
 • Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 9, 10 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 9, 10 bài 8 một số bazo quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 8.1: Bằng phương pháp hoá học nào có thể phân biệt được hai dung dịch bazơ : NaOH và Ca(OH)2 ? Viết phương trình hoá học...
 • Giải bài 8.5, 8.6, 8.7 trang 10 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 10 bài 8 một số bazo quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 8.5: 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 4,15 gam các muối clorua....
 • Giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 11 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 11 bài 9 tính chất hóa học của muối Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 9.1: Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và natri sunfit là...
 • Giải bài 9.5, 9.6. 9.7, 9.8 trang 12 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 12 bài 9 tính chất hóa học của muối Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 9.5: Có những muối sau : CaCO3, CuSO4, MgCl2 .Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phương pháp sau...
 • Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 trang 13 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 13 bài 10 một số muối quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 10.1: Hãy cho biết muối nào...
 • Giải bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 trang 14, 15 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 14, 15 bài 11 phân bón hóa học Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 11.1: Ba nguyên tố cơ bản là chất dinh dưỡng cho thực vật, đó là : nitơ (N), photpho (P), kali (K)....
 • Giải bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 trang 15, 16, 17 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 15, 16, 17 bài 12 mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 12.1: Bạn em đã lập bảng về mối quan hệ giữa một số kim loại với một số dung dịch muối như sau...
 • Giải bài 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 trang 17 Sách bài tập Hóa học 9 Giải bài tập trang 17 bài 12 mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 12.5: Chất nào tác dụng với dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng, sinh ra...