So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh

Đề bài

So sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh (chủ trương, biện pháp, khả năng thực hiện, tác dụng, hạn chế,…)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức mục I, bài 30 để so sánh, nhận xét. 

Lời giải chi tiết

* Bảng so sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu

và cải cách của Phan Châu Trinh (chủ trương, biện pháp, khả năng thực hiện, tác dụng, hạn chế,…)

Xu hướng

Chủ trương

Biện pháp

Khả năng thực hiện

Tác dụng

Hạn chế

Bạo động của Phan Bội Châu

Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ

Tập hợp lực lượng đánh Pháp, trước hết là xây dựng lực lượng về mọi mặt, kết hợp cầu viện Nhật Bản

Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, nhưng chủ trương cầu viện Nhật Bản khó thực hiện

Thức tỉnh tinh thần dân tộc trong nhân dân, để lại bài học về xây dựng lực lượng, đường lối đấu tranh trong giai đoạn sau

Chủ trương cầu viện Nhật Bản là sai lầm, nguy hiểm vì bản chất của Nhật cũng là một nước đế quốc

Cải cách của Phan Châu Trinh

Vận động cải cách trong nước, khai thông dân trí, mở mang công, thương nghiệp.

Mở trường học, tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn,… nhằm bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới giúp Việt Nam tiến bộ

Không thể thực hiện được vì trái với chính sách cai trị của Pháp

Cổ vũ tinh thần tự lập tự cường, giáo dục tư tưởng chống hủ tục phong kiến, thức tỉnh tinh thần dân tộc trong nhân dân. Có sức ảnh hưởng lớn dẫn đến phong trào vũ trang ở Trung Kì.

Biện pháp cải lương, xu hướng bắt tay với Pháp làm phân tâm tư tưởng cứu nước của nhân dân

Loigiaihay.com

Đề bài

Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX (về chủ trương và phương pháp).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào những kiến thức đã học, suy luận để trả lời

Lời giải chi tiết

* Giống nhau:

- Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều là những sĩ phu phong kiến muốn tìm con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Tạo ra những cuộc vận động cách mạng mới theo con đường dân chủ tư sản.

- Thống nhất về chủ trương chiến lược, thống nhất về mục đích cách mạng là muốn cứu nước, cứu dân, sau khi giành được độc lập sẽ đi theo con đường chủ nghĩa tư bản.

- Được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy nhiên cả hai xu hướng cách mạng này đều chưa xây dựng được những cơ sở vững chắc cho xã hội.

- Do hạn chế về tầm nhìn và tư tưởng nên cả hai xu hướng cách mạng này đều bị thất bại.

* Khác nhau:

Nội dung

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Chủ trương

- Vận động quần chúng và tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài để tiến hành bạo động chống Pháp, xây dựng chế độ chính trị mới ở Việt Nam.

- Đoạn tuyệt với chế độ phong kiến, hô hào nhân dân cải cách kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí, tiến tới cứu nước.

Phương pháp

- Tổ chức phong trào Đông Du, đưa học sinh sang Nhật học, chuẩn bị cho công cuộc đánh Pháp cứu nước.

- Bạo động, ám sát.

- Cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

- Mở trường theo lối mới để nâng cao dân trí.

- Vận động đổi mới “phong hóa”, cải cách lối sống, bài trừ mê tín dị đoan.

Loigiaihay.com

So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh

- Giống nhau : Đều mong muốn giành đọc lâp dân tộc , cải cách đưa đất nước phát triển .

- Khác nhau : với Phan Bội Châu dùng chủ trương bạo động kết hợp với cải cách xã hội để giành độc lập dân tộc , Phan Chu Trinh chủ trương tiến hành vận động cải cách . Cải cách được tiến hành từ hai phía : nhà nước thực dân và tự thân vận động.

+ Đối với nhà nước thực dân : Phan Chu Trinh viết gửi Toàn quyền Pôn Bô ( 1906 )

+ Đối với quần chúng : ông hô hào mở trường học , khai trí , bài trừ hủ tục , cổ động chấn hưng thực nghiệp .

Bạn tham khảo , chúc bạn học tốt

So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh

So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh

Giống nhau: Cả hai cụ đều hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc

Khác nhau:

*Phan Bội Châu: chủ trương giành độc lập dân tộc bằng con đường bạo động vũ trang

*Phan Chu Trinh: chủ trương cải cách trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế để nước Pháp giàu mạnh

********CHÚC BẠN HỌC TỐT********

So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh
So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh
So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh
So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh
So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh
So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh
So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh

So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh

Giống nhau: - đều có tinh thần yêu nước, đều hướng tới mục đích dân tộc tự chủ, độc lập.

- Đều thất bại

- đều chưa có đừng lối cách mạng đúng đắn

Khác nhau:

Phan Bội Châu Phan Châu Trinh
Chủ trương đánh đuổi giạc Pháp, khôi phục Việt Nam bằng cách giữa vào sự giúp đỡ của Nhật để tiến hành cuộc bạo động.

- Ôn hòa, công khai

- Mở cuộc vận động duy tân theo cách mới để chống pháp

So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh

GIỐNG:
- Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đại diện cho phong trào dân tộc dân chủ của tầng lớp sỹ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ XX.
- Chủ trương cứu nước của các cụ vừa giống nhau vừa thống nhất với nhau ở khái niệm “ Dân nước và nước dân”.
-kết quả : đều ko thành công
-ý nghĩa : tạo đà cho những cuộc vận động cách mạng mới
- kẻ thù : thực dân Pháp
KHÁC:
*PBC:
-Nhiệm vụ :Đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục lại chế đội phong kiến ( Thành lập Duy Tân Hội, tổ chức phong trào Đông du..
-Chủ trương:vận động quần chúng tranh thủ sự giúp đỡ của nước ngoài ( Nhật bản), tổ chức bạo động đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc. Xây dựng chế độ chính trị Quân chủ lập hiến.
- Con đường cứu nước của Phan Bội Châu là: "cứu nước để cứu dân"
*PCC:
-nhiệm vụ: Đánh đổ phong kiến, thực hiện cải cách xã hội “ Khai thông dân trí, mở mang dân quyền”( Lập Hội buôn, mở trường Đông kinh nghĩa thục..)
-chủ trương:gương cao ngọn cờ dân chủ, cải cách xã hội, chủ trươngư cứu nước bằng phương pháp nâng cao dân trí, dân quyền. Vạch trần chế đđộ vua quan phong kiến thối nát, đòi Pháp sửa đổi chính sách cai trị thuộc địa.
- con đường cứu nước của Phan Châu Trinh là: "cứu dân để cứu nước"

So sánh những điểm giống và khác nhau trong xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan chủ Trinh

_Giống nhau:đều có mong muốn giành lại độc lập dân tộc và đều bị thất bại

_Khac nhau:

+phan bội châu:đánh pháp giành độc lập dân tộc xây duung xã hội tiên tiến về khoa học kĩ thuật văn hóa.phù hợp với nguyện vọng của nhân dân những chủ trưng cầu viện nhật bản khó thực hiện,ý đồ đó là sai lầm

+phan chu trinh:van dong cai cach trong nuoc khại trí mở mang công tthuong nghiệp tự cường không thực hiện được vì trái với đường lối của pháp .biện pháp bắt tay với pháp làm phân tán tư tưởng yêu nước của nhân dân ta