Vở bài tập toán bài 38 luyện tập trang 49 năm 2024

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 VBT toán 4 bài 38 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Tổng hai số là 73, hiệu hai số là 29. Tìm số bé.
 1. Tổng hai số là 95, hiệu hai số là 47. Tím số lớn.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

 1. Ta có sơ đồ :

Số bé là :

(73 – 29) : 2 = 22

Đáp số: 22.

 1. Ta có sơ đồ :

Số lớn là :

(95 + 47) : 2 = 71

Đáp số: 71.

Bài 2

Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải hoa ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức : Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Cửa hàng có số mét vải hoa là:

(360 – 40) : 2 = 160 (m)

Đáp số: 160m.

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 1. 2 tấn 500kg = …… kg

2 yến 6kg = ……… kg

2 tạ 40kg = ……… kg

 1. 3 giờ 10 phút = ……… phút

4 giờ 30 phút = ……… phút

1 giờ 5 phút = ……… phút

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi :

1 tấn = 1000kg ; 1 tạ = 100kg ; 1 yến = 10kg ; 1 giờ = 60 phút.

Lời giải chi tiết:

 1. 2 tấn 500kg = 2500kg

2 yến 6kg = 26kg

2 tạ 40kg = 240kg

 1. 3 giờ 10 phút = 190 phút

4 giờ 30 phút = 270 phút

1 giờ 5 phút = 65 phút

Loigiaihay.com

 • Bài 39 : Luyện tập chung Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 39 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46 VBT toán 4 bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 4 bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 42 : Hai đường thẳng song song Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 42 : Hai đường thẳng song song với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất Bài 43 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 51 VBT toán 4 bài 43 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất