1 phút 40 giây bằng bao nhiêu giây

Bài 1. 2 phút 40 giây=.............giây 2 giờ 10 phút=..............giây Bài 2. (Hình ảnh)